1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Accentis nv
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    ACCB   BE0003696102

ACCENTIS NV

(ACCB)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  14:30 12-08-2022
0.0360 EUR   +2.27%
03/08Brussel licht lager van start
AM
26/07Kleine winst in Brussel
AM
20/07Kleine winst in Brussel
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Accentis : 21/02/2022 Jaarresultaten 2021

21/02/2022 | 18:11

Gereglementeerde informatie

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2021

Antwerpen, België - 21 februari 2022 18:00 CET - Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding met hoofdzetel in Antwerpen die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, publiceert vandaag zijn resultaten over het boekjaar 2021.

Geconsolideerde kerncijfers

In k EUR

Voor het boekjaar

Voor het boekjaar

eindigend op 31

eindigend op 31

december

december

2021

2020

Huuropbrengsten

13.584

13.040

Opbrengsten uit doorberekende kosten

7.337

6.940

EBITDA (1)

20.253

10.291

Variatie in reële waarde vastgoedportfolio

-1.688

-1.197

Bedrijfsresultaat (EBIT)

18.569

9.094

Financieel resultaat

-1.334

-1.874

Resultaat voor belastingen

17.235

7.220

Aangepast resultaat voor belastingen (2)

8.070

7.220

Belastingen

Nettoresultaat

Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Belang van derden

Resultaat per gewogen gemiddeld aandeel - gewoon en verwaterd

-197

-1.405

17.038

5.815

17.038

5.815

-

-

0,0135 EUR

0,0046 EUR

 1. EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Accentis definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en de variatie in de reële waarde van het vastgoedportfolio op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken.
 2. Aangepast resultaat voor belastingen: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Accentis definieert het als het resultaat voor belastingen gecorrigeerd voor alle eenmalige (uitzonderlijke) elementen.

blz 1/15

Voorwoord

Ook tijdens het tweede covidjaar heeft Accentis goed standgehouden. De brutohuuropbrengst voor 2021 lag zelfs iets hoger dan in 2020. Wel merken we dat grotere gebruikers in het 'nieuwe normaal' minder behoefte hebben aan kantoorruimte.

Een mijlpaal was uiteraard de verkoop van alle aandelen van de vennootschap Accentis Námestovo s.r.o. aan CTP Groep, zoals meegedeeld in ons persbericht van december jl.

CTP had geïnformeerd naar de mogelijkheden om Slowaakse assets over te nemen. Na een evaluatie van de verschillende risico's van ons portfolio werd gekozen voor een aandelenoverdracht. CTP is een beursgenoteerde vennootschap die, dankzij schaalgrootte en lokale aanwezigheid, een veel grotere spreiding kan aanbieden qua industrieel en logistiek vastgoed in Oost-Europa. Voor onze gebruikers biedt dat het voordeel van flexibiliteit. Aan hun behoeften zal zowel in een positieve als in een negatieve markt beter kunnen worden voldaan. Voor onze aandeelhouders betekent de transactie dat tien jaar inspanningen in Slowakije duurzaam verzilverd werden.

Eveneens vermeldenswaard is het nieuwbouwproject in Lier dat werd opgestart in september 2021. De logistieke hall van ca. 1.800 m² zal tijdig en volgens overeenkomst worden opgeleverd aan Xeikon. Dit project is opnieuw een goed voorbeeld van nauwgezette planning, strikte kostenbeheersing en adequate begeleiding.

Belangrijke gebeurtenissen tijdens 2021 en na balansdatum 31 december 2021

Belgische sites

Lier

Van het in maart 2019 opgeleverde nieuwbouwproject - een bedrijfshal van 750 m² en ca. 1.500 m² polyvalente ruimtes met onder meer kantoren - werd in 2019 twee derde verkocht, een derde werd verhuurd met koopoptie. In 2021 heeft Cool Creation die koopoptie gelicht; de verkoopakte werd op 20 juli 2021 ondertekend.

Gevolgen van COVID-19: verschillende gebruikers geven momenteel de voorkeur aan meer flex- en thuiswerk, waardoor hun kantoorbehoefte is gedaald. Met hen werden afspraken in de vorm van een tijdelijke korting of een reductie van de oppervlakte vastgelegd.

In september 2021 zijn de werkzaamheden voor het nieuwbouwproject - een logistieke aanbouw van ca. 1.800 m² - opgestart. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de technieken. De asfaltwerken zijn gepland begin maart, zodat het project tijdig kan worden opgeleverd voor ingebruikname door hoofdgebruiker Xeikon eind maart 2022.

De forse energieprijsstijgingen dwingen het lokale management tot continue monitoring en bijsturing. Permanente kostenbeheersing en vergroening door middel van LED-toepassingen blijven prioriteiten.

Ieper

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft ons geïnformeerd dat de activiteiten van enkele kleinere huurders van de gelijkvloerse KMO-units niet zouden stroken met de opgegeven bestemming. Gezien de krapte op de huurmarkt heeft het management begin maart a.s. een overleg gepland met de directie van WVI.

De kantoorruimte van de eerste verdieping wordt intussen aangeboden aan de bredere markt.

blz 2/15

Hamont-Achel

Deze site is verhuurd aan Punch Metals. De huurovereenkomst bevatte een koopoptie, geldig tot einde 2021, die werd gelicht. Omdat er in het oriënterend bodemonderzoek een verontreiniging werd vastgesteld, is een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Accentis heeft een vrijstelling tot sanering aangevraagd. Aan Punch Metals werd intussen bevestigd dat de koopoptie wordt verlengd tot de verontreiniging verholpen is. Dan pas is een overdracht mogelijk.

Het restbedrag van de KBC-leasing werd gespreid over de resterende opstalperiode, waarna het recht op natrekking geldt.

Overpelt

Sinds het vertrek van Paco Meubelen huurt Shark Solutions de volledig achterliggende industriële site.

De eigenaars van Plascobel willen percelen aan de straatzijde van de site ontwikkelen. Een van die percelen is eigendom van Accentis. Er zullen dan ook gesprekken worden aangeknoopt.

Duitse site Schiltach

Ofschoon er werd verwacht dat het principeakkoord in de loop van 2021 uiteindelijk zou worden gecontracteerd, is er in deze zaak geen vooruitgang geboekt. Tot dusver zijn de maandelijkse huurgelden door de curator stipt en volledig betaald. We weten ook dat huurder BBS zich structureel wenst te heroriënteren, wat een impact zou hebben op de gebouwen en de logistiek, maar een en ander zou vermoedelijk drie jaar in beslag nemen. De curator kan de lopende verbintenis weliswaar te allen tijde verbreken met een opzeg van drie maanden. We onderhouden echter structurele contacten met het lokale management in Schiltach, dat ons meldt dat de activiteiten momenteel onverminderd worden voortgezet.

Slowaakse sites

Campus-Páleničky Námestovo

Met Tatra Bank werd in de loop van maart 2021 een overeenkomst bereikt over de herfinanciering van de lopende kredieten. Met ingang van 1 april 2021 werden de kredietmarges gehalveerd. Er werd een extra financiering ten bedrage van 8 mio EUR opgenomen die gebruikt is voor de integrale terugbetaling van de lopende verbintenis Iep Invest.

Verkochte sites

Slowaakse sites

In december 2021 werd 100% van de aandelen van de vennootschap Accentis Námestovo s.r.o. verkocht aan CTP Groep. Accentis Námestovo, s.r.o. is eigenaar van de sites Campus Páleničky en Pan Vavrečka, en van de uitbreidingszone Oravská Priehrada, alle gelegen in Slowakije. Deze sites bestaan uit productiegebouwen en logistieke panden met een totale verhuurbare oppervlakte van circa 145.000 m².

Voor de aandelen in Accentis Námestovo, s.r.o. betaalde CTP Groep een prijs van 70,43 mio EUR, gebaseerd op een property value van 92,00 mio EUR.

Wijzigingen in de groep

Op 21 december 2021 werd 100% van de aandelen van de vennootschap Accentis Námestovo s.r.o., een dochtervennootschap van Accentis Property International nv, overgedragen aan CTP Groep.

Eigen aandelen

Op datum van publicatie bezit de vennootschap 4.891.223 eigen aandelen aangekocht aan gemiddeld 0,0579 EUR per aandeel. Op 19 juli 2021 machtigde de raad van bestuur van Accentis zijn CEO tot de inkoop van eigen aandelen. In de periode september-oktober 2021 heeft Accentis, binnen de wettelijke grenzen en

blz 3/15

voor een maximumprijs van 0,0613 EUR per aandeel, 4.891.223 eigen aandelen ingekocht. De inkoopverrichtingen werden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat gegeven door de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021. Accentis heeft hierover, conform de regelgeving met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen, periodieke updates gepubliceerd. Deze updates zijn te raadplegen op de website van de vennootschap, www.accentis.com, in de rubriek Investor Relations.

Voorstel kapitaalvermindering en vernietiging eigen aandelen

De raad van bestuur heeft op 17 februari 2022 besloten tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering die in de loop van de tweede helft van maart 2022 zal plaatsvinden. Deze algemene vergadering zal in hoofdzaak stemmen over het voorstel van de raad van bestuur tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van Accentis ten belope van een totaal bedrag van 44.500.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De voorgestelde kapitaalvermindering kadert binnen de doelstelling van de vennootschap om de uitzonderlijke financiële tegoeden van Accentis gedeeltelijk naar de aandeelhouders te laten terugvloeien en zodoende de kapitaalstructuur af te stemmen op de economische noden van de vennootschap, zonder daarbij de activiteiten of de doelstellingen van Accentis in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de financiële mogelijkheden die de vennootschap heeft.

Verder zal de buitengewone algemene vergadering zich uitspreken over het voorstel van de raad van bestuur tot vernietiging van 4.891.223 ingekochte eigen aandelen. Indien deze vernietiging zal worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering, zal zij gepaard gaan met de opheffing van de onbeschikbare reserve ten belope van 283.383,90 EUR.

Tot slot stelt de vennootschap - ter aanvulling van de reële kapitaalvermindering - de uitkering van een interim-dividend in het vooruitzicht, afhankelijk van de beslissing die zal genomen worden door de raad van bestuur en die rekening zal houden met de definitieve staat van activa en passiva op 24 februari 2022 en eventuele wijzigingen in de activiteiten van de vennootschap. De raad van bestuur zal hierover een beslissing nemen op of rond eind februari 2022.

Wijzigingen in de raad van bestuur en het management

Op de gewone algemene vergadering van 25 mei 2021 werden de volgende mandaten goedgekeurd:

 • De herbenoeming van Iep Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024. Het mandaat is bezoldigd a rato van 12,5k EUR op jaarbasis;
 • De herbenoeming van de heer Jacques de Bliek als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024. Het mandaat is bezoldigd a rato van 12,5k EUR op jaarbasis;
 • De herbenoeming van de heer Gerard Cok als bestuurder van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024. Het mandaat is bezoldigd a rato van 12,5k EUR op jaarbasis;
 • De herbenoeming van Miedec bv, vast vertegenwoordigd door Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024. Het mandaat is bezoldigd a rato van 12,5k EUR op jaarbasis.

Herbenoeming commissaris

Tijdens de algemene vergadering van 25 mei 2021 werd de herbenoeming goedgekeurd van Mazars Bedrijfsrevisoren cvba, vast vertegenwoordigd door Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024.

blz 4/15

Bespreking van de resultaten

Huuropbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten

In k EUR

2021

2020

Geconsolideerde totale opbrengsten

32.895

20.008

Huuropbrengsten

13.584

13.040

Opbrengsten uit doorberekende kosten

7.337

6.940

Overige opbrengsten

36

28

Meerwaarde op verkoop vaste activa

11.938

-

Alle huuropbrengsten zijn uitsluitend afkomstig van derden. Voor 2021 zijn ze gestegen ten opzichte van vorig boekjaar, voornamelijk wegens de ingebruikname van de nieuwbouw in Slowakije door Mahle Behr op 1 oktober 2020.

In k EUR

2021

2020

Huuropbrengsten

13.584

13.040

- België

6.058

6.036

- Slowakije

6.631

6.109

- Duitsland

895

895

In 2021 lag het aantal onderhoudsinterventies en de doorberekende loonkost in Slowakije hoger dan in 2020, waardoor de opbrengsten uit doorberekende kosten (exploitatiekosten die contractueel ten laste vallen van de huurder) voor 2021 gestegen zijn ten opzichte van 2020.

Noch de overige opbrengsten van boekjaar 2021, noch deze van boekjaar 2020 omvatten eenmalige elementen.

De rubriek meerwaarde op de verkoop van vaste activa van 2021 omvat de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het derde en laatste deel van de nieuwbouwsite in Lier (35k EUR) en de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de participatie Accentis Námestovo s.r.o. (11,90 mio EUR).

Overzicht bezetting eind december 2021

Eind 2021 bedroeg de bezettingsgraad 97,54%, berekend op basis van de totale oppervlakte, ten opzichte van 98,75% eind juni 2021. Eind 2020 was de bezettingsgraad 98,33%.

Totale oppervlakte

Leegstand

Totale oppervlakte

Leegstand

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

Oppervlakte in

- België

72.441

2.348

73.217

3.425

- Slowakije

-

-

143.449

572

- Duitsland

23.096

-

23.096

-

Oppervlakte

95.537

2.348

239.762

3.997

blz 5/15

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Accentis NV published this content on 21 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2022 17:10:01 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over ACCENTIS NV
03/08Brussel licht lager van start
AM
26/07Kleine winst in Brussel
AM
20/07Kleine winst in Brussel
AM
18/07Save Foods gaat een partnerschap aan met Korair voor uitbreiding naar de Marokkaanse ma..
MT
07/07Brusselse beurs hoger geopend
AM
06/07Bel20 bijna helemaal in het groen
AM
06/07Brussel hoger van start
AM
23/06Brussel beperkt verliezen
AM
23/06Brussel zet neerwaartse rit verder
AM
23/06Brusselse beurs lager geopend
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers ()
Omzet 2021 21,0 M - -
Nettowinst (verlies) 2021 17,0 M - -
Netto kaspositie 2021 45,6 M - -
Koers/winst-verhouding 2021 4,79x
Dividendrendement 2021 -
Marktkapitalisatie 44,5 M 45,9 M -
Beurskap. / Omzet 2020 5,44x
Beurskap. / Omzet 2021 1,73x
Aantal werknemrs 38
Percentage vrij verhandelbaar 32,8%
Grafiek ACCENTIS NV
Duur : Periode :
Accentis nv : Grafische technische analyse Accentis nv | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ACCENTIS NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Bruno Jeannine Frans Holthof Chief Executive Officer & Director
Evelien Devlieger Chief Financial Officer
Jacques de Bliek Chairman
Gerard Phillipus Cok Independent Director
Mieke de Clercq Independent Representative Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ACCENTIS NV-45.43%46
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED1.32%35 410
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.8.13%27 851
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-7.16%27 682
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-2.24%27 119
CK ASSET HOLDINGS LIMITED11.50%25 384