Aker Carbon Capture heeft van Nordbex AB, een Zweedse ontwikkelaar van modulaire koolstofnegatieve energiecentrales, een haalbaarheidsstudie gekregen voor de integratie van twee Just Catch 100 koolstofafvanginstallaties in een elektriciteitsopwekkingsproject in Zuid-Zweden. Afvalresten van de plaatselijke bosbouw, hout- en pulp- en papierindustrie zullen worden gebruikt als grondstof voor de nieuwe energiecentrale. De biogene grondstoffen zullen worden gebruikt in een vergassingsproces om een schoon en waterstofrijk synthesegas te produceren, dat verbrand zal worden in gasmotoren om 20-25 MW elektriciteit te produceren voor het net in Zuid-Zweden.

Aker Carbon Capture zal twee Just Catch 100 modulaire koolstofafvanginstallaties leveren om tot 200.000 ton CO2 per jaar af te vangen uit de rookgassen van zowel het vergassingsproces als de gasmotoren. De CO2 zal vloeibaar worden gemaakt voor transport per trein naar opslag. Aangezien de afgevangen CO2 van biogene oorsprong zal zijn, zal het vastleggen in permanente geologische opslag resulteren in negatieve CO2-emissies.

Zweden streeft ernaar om in 2045 koolstofneutraal te zijn en in de komende jaren een negatieve netto CO2-uitstoot te bereiken. Als onderdeel van deze ambities positioneert Zweden, een land met een grote bio-energiesector, zichzelf om een wereldleider te worden in het genereren van hoogwaardige en duurzame koolstofdioxideverwijderingskredieten (CDR) uit bio-energie met koolstofafvang en -opslag. De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gepresenteerd voor een netto broeikasgasemissiereductie van 90% ten opzichte van de niveaus van 1990 als aanbevolen doelstelling voor 2040.

Om een netto broeikasgasemissiereductie van 90% te bereiken, moeten de broeikasgasemissies van de EU in 2040 minder dan 850 MtCO2-eq bedragen en moet de koolstofverwijdering oplopen tot 400 MtCO2, waarvan een groot deel BECCS moet zijn. Het elektriciteitsnet in Zuid-Zweden heeft behoefte aan schone, betrouwbare, betaalbare basislaststroom om aan de toegenomen vraag te voldoen. Nordbex ontwikkelt oplossingen die gebruik maken van duurzame natuurlijke bronnen uit de omgeving, in combinatie met de innovatieve configuratie van bewezen technologieën om 20-25MW koolstofnegatieve stroomopwekkingscapaciteit aan het net te leveren.

Aker Carbon Capture levert momenteel zeven koolstofafvanginstallaties. In de afvalenergiecentrale van Twence in Nederland levert Aker Carbon Capture momenteel een Just Catch-eenheid met een capaciteit van 100.000 ton CO2 per jaar. Voor de cementfabriek van Heidelberg Materials in Brevik, Noorwegen, levert Aker Carbon Capture een koolstofafvanginstallatie met een capaciteit van 400.000 ton per jaar en voor Orsted in Denemarken levert Aker Carbon Capture vijf Just Catch 100-eenheden.

Het Orsted-contract werd mogelijk gemaakt door een partnerschap tussen Orsted, Microsoft en Aker Carbon Capture, waarbij de creatie en afname van CDR's een belangrijke factor was in de business case. Al deze projecten dragen bij aan de missie van Aker Carbon Capture om koolstofafvanginstallaties te standaardiseren en te modulariseren, met een kleinere voetafdruk en aanzienlijke kosten- en energievoordelen.