Amgen heeft nieuwe gegevens aangekondigd voor KRYSTEXXA® (pegloticase) waaruit blijkt dat de bloeddruk daalt tijdens de behandeling van volwassenen met chronische jicht die refractair is voor orale uraatverlagende behandeling - ongecontroleerde jicht - zowel met als zonder chronische nierziekte (CKD). De gegevens worden gepresenteerd tijdens de American Society of Nephrology Kidney Week, die plaatsvindt van 2-5 november in Philadelphia.

In de MIRROR gerandomiseerde gecontroleerde studie werden 152 volwassenen 2:1 gerandomiseerd om KRYSTEXXA met methotrexaat (n=100) of KRYSTEXXA met placebo (n=52) gedurende 52 weken te ontvangen. De behandelingsgroepen hadden vóór de behandeling een vergelijkbare bloeddruk. De daling van de systolische bloeddruk tijdens de behandeling was groter in week 24 van de behandeling (-6±16 vs.

-1±18 mmHg) en aanhoudender gedurende de volledige behandelingsperiode van 52 weken bij patiënten die KRYSTEXXA met methotrexaat kregen dan bij degenen die KRYSTEXXA met placebo kregen. Vergeleken met patiënten met voorbehandelde CKD (eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2), hadden patiënten zonder voorbehandelde CKD een meer uitgesproken daling van de bloeddruk na week 24 van de behandeling, met verschillen die aanhielden tot en met week 52 van de behandeling. Aanvullende presentaties omvatten gegevens van een gevalideerd microsimulatiemodel dat werd gebruikt om de potentiële gezondheids- en economische voordelen van effectieve serumuraatreductie te voorspellen bij mensen met zowel CKD als jicht.

Bij patiënten bij wie een orale urinezuurverlagende therapie naar verwachting niet werkzaam zal zijn, zal behandeling met KRYSTEXXA naar verwachting tegen 2035 300.000 gevallen van ongecontroleerde jicht voorkomen bij deze kwetsbare CKD-populatie. KRYSTEXXA® (pegloticase) is het eerste en enige biologische geneesmiddel dat door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met ongecontroleerde jicht, een pijnlijke en slopende ontstekingsaandoening waarbij mensen abnormaal hoge urinezuurspiegels en symptomen blijven houden ondanks het gebruik van conventionele therapieën. In 2022 keurde de FDA een uitgebreide etikettering goed voor gelijktijdige toediening met de immunomodulator methotrexaat, op basis van de resultaten van de gerandomiseerde gecontroleerde MIRROR-studie, die significante verbeteringen in werkzaamheid en veiligheid liet zien, waaronder een vermindering van het aantal infusiereacties.

Jicht is een chronische, progressieve ontstekingsvorm van artritis die wordt veroorzaakt door hoge uraatniveaus in het lichaam. Kleine naaldachtige kristallen kunnen zich bijna overal in het lichaam vormen en ophopen. Patiënten met ongecontroleerde jicht blijven hoge urinezuurspiegels en voortdurende jichtsymptomen houden, ondanks het gebruik van orale urinezuurverlagende therapieën.

Ongecontroleerde jicht is een chronische, systemische ziekte die, als er niets aan wordt gedaan, aanzienlijke klinische gevolgen kan hebben. KRYSTEXXA® (pegloticase) is geïndiceerd voor de behandeling van chronische jicht bij volwassen patiënten die er niet in geslaagd zijn het serum urinezuur te normaliseren en bij wie de symptomen onvoldoende onder controle zijn met xanthineoxidaseremmers in de maximale medisch geschikte dosis of bij wie deze geneesmiddelen gecontra-indiceerd zijn. Gebruiksbeperkingen: KRYSTEXXA wordt niet aanbevolen voor de behandeling van asymptomatische hyperurikemie.

Anafylaxie en infusiereacties zijn gemeld tijdens en na toediening van KRYSTEXXA. Anafylaxie kan bij elke infusie optreden, ook bij een eerste infusie, en manifesteert zich over het algemeen binnen 2 uur na de infusie. Vertraagde overgevoeligheidsreacties zijn ook gemeld.

KRYSTEXXA moet worden toegediend in gezondheidszorgomgevingen en door zorgverleners die voorbereid zijn op het omgaan met anafylaxie en infusiereacties. Patiënten moeten worden gepremediceerd met antihistaminica en corticosteroïden en gedurende een geschikte periode na toediening van KRYSTEXXA nauwlettend worden gecontroleerd op anafylaxie. De serum urinezuurspiegels moeten voorafgaand aan elke infusie worden gecontroleerd en de behandeling moet worden gestaakt als de spiegels stijgen tot boven 6 mg/dL, met name wanneer 2 opeenvolgende spiegels boven 6 mg/dL worden waargenomen.

Patiënten die risico lopen op glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (G6PD) moeten worden gescreend voordat KRYSTEXXA wordt gestart. Hemolyse en methemoglobinemie zijn gemeld met KRYSTEXXA bij patiënten met G6PD-deficiëntie. KRYSTEXXA is gecontra-indiceerd bij patiënten met G6PD-deficiëntie.

Anafylaxie en infusiereacties zijn gemeld tijdens en na toediening van KRYSTEXXA. Anafylaxie kan bij elke infusie optreden, ook bij een eerste infusie, en manifesteert zich over het algemeen binnen 2 uur na de infusie. Vertraagde overgevoeligheidsreacties zijn ook gemeld.

KRYSTEXXA moet worden toegediend in gezondheidszorgomgevingen en door zorgverleners die voorbereid zijn op het omgaan met anafylaxie en infusiereacties. Patiënten moeten worden gepremediceerd met antihistaminica en corticosteroïden en gedurende een geschikte periode na toediening van KRYSTEXXA nauwlettend worden gecontroleerd op anafylaxie. De serum urinezuurspiegels moeten voorafgaand aan elke infusie worden gecontroleerd en de behandeling moet worden gestaakt als de spiegels stijgen tot boven 6 mg/dL, met name wanneer 2 opeenvolgende spiegels boven 6 mg/dL worden waargenomen.

Patiënten die risico lopen op glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (G6PD) moeten worden gescreend voordat KRYSTEXXA wordt gestart. Hemolyse en methemoglobinemie zijn gemeld met KRYSTEXXA bij patiënten met G6PD-deficiëntie. KRYSTEXXA is gecontra-indiceerd bij patiënten met G6PD-deficiëntie.

Jichtopflakkeringen: Een toename van jichtflares wordt vaak waargenomen na het starten van een antihyperurikemische therapie, waaronder KRYSTEXXA. Preventie van jichtopflakkeringen met een niet-steroïdaal ontstekingsremmend geneesmiddel (NSAID) of colchicine wordt aanbevolen vanaf ten minste 1 week voor aanvang van de behandeling met KRYSTEXXA en gedurende ten minste 6 maanden, tenzij medisch gecontra-indiceerd of niet verdragen. Congestief hartfalen: KRYSTEXXA is niet formeel onderzocht bij patiënten met congestief hartfalen, maar bij sommige patiënten in de premarketing placebogecontroleerde klinische onderzoeken trad verergering op.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met congestief hartfalen en patiënten moeten na de infusie nauwlettend in de gaten worden gehouden. De meest gemelde bijwerkingen (=5%) zijn: KRYSTEXXA gelijktijdig toegediend met methotrexaat: jichtopflakkeringen, artralgie, COVID-19, misselijkheid en vermoeidheid; KRYSTEXXA alleen: jichtopflakkeringen, artralgie, COVID-19, misselijkheid, vermoeidheid, infusiereacties, pijn in extremiteiten, hypertensie en braken. KRYSTEXXA pre-marketing placebogecontroleerde onderzoeken: jichtopflakkeringen, infusiereacties, misselijkheid, kneuzing of ecchymose, nasofaryngitis, constipatie, pijn op de borst, anafylaxie en braken.