OPROEPING

tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V. (de "Vennootschap"), te houden op maandag 15 mei 2023 om 14:00 uur CET in de Sint Olof's Kapel, in het Barbizon Palace hotel, met ingang aan de Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD, Amsterdam, Nederland.

Jaarlijkse Algemene Vergadering

AGENDA

 1. Opening/Mededelingen
 2. Verslag over het boekjaar 2022
 3. Bezoldigingsverslag 2022 *
 4. Vaststelling van de jaarrekening 2022 *
 5. Vaststelling van het dividendvoorstel *
 6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
 7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *
 8. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur *
 9. Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2023 en 2024 *
 10. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten
  10.(a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen *
  10.(b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitsluiting van voorkeursrechten ten aanzien van de uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen *
 11. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap *
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 • = stempunt(en)

OPROEPING - 31 MAART 2023 - Pagina 1 van 3

De agenda met toelichting en het Annual Report 2022 (waarin onder meer het bestuursverslag 2022 en de jaarrekening 2022 zijn opgenomen) en andere bijlagen als geplaatst op de website van de Vennootschap: www.asm.comen beschikbaar via www.abnamro.com/evoting, vormen een integraal onderdeel van deze oproeping en liggen ook voor iedere aandeelhouder ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Versterkerstraat 8 te Almere, Nederland en bij ABN AMRO Bank N.V., email: AVA@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Voor deze Jaarlijkse Algemene Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 17 april 2023, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), zijn geregistreerd als aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel)register, mits die persoon zich heeft geregistreerd voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering overeenkomstig het hierna vermelde hoofdstuk "Registratie". Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair").

Registratie

Houders van girale aandelen die zich wensen te registreren voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, dienen dit via www.abnamro.com/evotingof via de Intermediair waar hun aandelen worden geadministreerd, vanaf 18 april 2023 tot uiterlijk 9 mei 2023 (17:00 uur CET) aan ABN AMRO Bank N.V. kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 10 mei 2023 voor 13:00 uur CET via www.abnamro.com/intermediaryaan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende aandeelhouders op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld worden. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

De aandeelhouders ontvangen via ABN AMRO Bank N.V. een bewijs van registratie. Dit registratiebewijs zal dienen als toegangsbewijs voor de vergadering voor de aandeelhouder.

Houders van aandelen op naam, stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen op naam of hun gevolmachtigden, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen de Vennootschap uiterlijk op 9 mei 2023 (17:00 uur CET) schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van aandelen geregistreerd bij Citibank, N.A., New York, Verenigde Staten, zullen een aparte uitnodiging ontvangen om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen.

Webcast

Alle aandeelhouders kunnen de verhandelingen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering volgen via de live webcast, door zich daarvoor aan te melden via www.asm.com. Wij adviseren aandeelhouders om zich uiterlijk op 11 mei 2023 om 17:00 uur CET aan te melden voor de live webcast. Het is niet mogelijk om via de webcast te spreken, vragen te stellen of te stemmen.

Stemmen bij volmacht

Een aandeelhouder kan ervoor kiezen om een volmacht met steminstructie te geven aan Mr. Michel van Agt, (onafhankelijke notaris bij Loyens & Loeff N.V.), of bij diens afwezigheid diens plaatsvervanger, om namens de aandeelhouder te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. De aandeelhouder kan de volmacht en steminstructies langs elektronische weg verlenen via www.abnamro.com/evoting.

OPROEPING - 31 MAART 2023 - Pagina 2 van 3

Als alternatief kan een rechtsgeldige volmacht (zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap) per e-mail worden ingediend bij de heer Michel van Agt via michel.van.agt@loyensloeff.com, uiterlijk op 9 mei 2023 (17:00 uur CET).

Vragen voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Aandeelhouders die voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn geregistreerd, wordt ook de mogelijkheid geboden om voor 8 mei 2023, 14:00 uur CET vragen in te dienen met betrekking tot de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Vragen kunnen worden gestuurd naar AGM@asm.com. Tijdig ontvangen vragen zullen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering en waar mogelijk per onderwerp (en mogelijk gebundeld) worden beantwoord. Aandeelhouders die geregistreerd en fysiek aanwezig zijn, kunnen ook tijdens de Algemene Vergadering vragen stellen.

Locatie

Zoals hierboven vermeld, vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in de Sint Olof's Kapel, in het Barbizon Palace hotel in Amsterdam. Deze locatie ligt recht tegenover het Centraal Station in Amsterdam. ASM International N.V. moedigt aandeelhouders die de vergadering in persoon willen bijwonen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Almere, 31 maart 2023

ASM International N.V.

De Raad van Bestuur

OPROEPING - 31 MAART 2023 - Pagina 3 van 3

Attachments

Disclaimer

ASM International NV published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 13:08:32 UTC.