VOLMACHT

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V. (de "Vennootschap"), te houden op maandag 15 mei 2023 om 14:00 uur CET in de Sint Olof's Kapel, in het Barbizon Palace hotel, met ingang aan de Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD, Amsterdam, Nederland (de "AVA").

De ondergetekende:

(aandeelhouder natuurlijk persoon)

Volledige voorna(a)m(en): _______________________________________________________________

achternaam: __________________________________________________________________________

adres: _______________________________________________________________________________

postcode en woonplaats: ________________________________________________________________

land: _____________________________________________

telefoonnummer: __________________________________

bank: __________________________________

registratienummer1: ________________________

of

(aandeelhouder rechtspersoon)

naam: ______________________________________________________________________________

statutaire zetel: _______________________________________________________________________

adres: _______________________________________________________________________________

postcode en plaats: ____________________________________________________________________

land: _____________________________________________

telefoonnummer: ______________________________

bank: ____________________________

registratienummer2: ________________________

(de "Aandeelhouder"), op de registratiedatum (17 april 2023) houder van ______________ (aantal)

gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "Aandelen"),

  1. Het nummer dat u heeft ontvangen van ABN AMRO als bewijs van registratie voor de AVA.
  2. Het nummer dat u heeft ontvangen van ABN AMRO als bewijs van registratie voor de AVA.

31 MAART 2023

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan: de heer Michel van Agt (een onafhankelijke notaris van Loyens

  • Loeff N.V.) of zijn waarnemer, met het recht van substitutie (de "Gevolmachtigde"), om namens de Aandeelhouder de AVA bij te wonen, daarin namens hem/haar het woord te voeren en (al dan niet elektronisch) stem uit te brengen op de Aandelen overeenkomstig de hiernavolgende steminstructies3:

Agendapunt

voor

tegen

onthouding

1

Opening/Mededelingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Verslag over het boekjaar 2022

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

Bezoldigingsverslag 2022

4

Vaststelling van de jaarrekening 2022

5

Vaststelling van het dividendvoorstel

6

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

7

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

8

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

9

Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap voor het

boekjaar 2023 en 2024

10

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot

(a)

uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het

nemen van gewone aandelen

10

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot

(b)

uitsluiting van voorkeursrechten ten aanzien van de uitgifte van

gewone aandelen en toekenning van rechten tot het verkrijgen

van gewone aandelen

11

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone

aandelen in de Vennootschap

12

Rondvraag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13

Sluiting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3 Indien u geen steminstructies vermeldt, zal uw volmacht geacht worden een steminstructie te omvatten ten gunste van alle voorstellen die worden gedaan door de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen.

31 MAART 2023

en verklaart:

de Gevolmachtigde te vrijwaren tegen elke aanspraak, vordering of procedure die wordt ingesteld tegen de Gevolmachtigde, en voor alle schade, kosten en uitgaven die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met deze volmacht, en in te stemmen dat de Gevolmachtigde alles mag doen wat de Aandeelhouder zelf zou kunnen en mogen doen.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met deze volmacht te beslechten.

handtekening: _________________________________________________________________________

plaats: _______________________________________________________________________________

datum: ______________________________________________________________________________ .

Graag kopie van paspoort of identiteitskaart bijvoegen. In geval van een aandeelhouder-rechtspersoon, graag ook bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid bijvoegen.

31 MAART 2023

Attachments

Disclaimer

ASM International NV published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 13:28:15 UTC.