Bijgewerkte verkennende resultaten van de TOPAZ-1 Fase III-studie toonden aan dat IMFINZI (durvalumab) van AstraZeneca in combinatie met standaard chemotherapie een klinisch betekenisvol voordeel op lange termijn voor de algehele overleving (OS) na drie jaar opleverde voor patiënten met gevorderde galwegkanker (BTC). Deze resultaten van TOPAZ-1, die de langste overlevingsopvolging zijn die ooit is gerapporteerd voor een wereldwijde, gerandomiseerde fase III-studie in deze setting, zullen op 18 april worden gepresenteerd op de 2024 Cholangiocarcinoma Foundation Conference in Salt Lake City, Utah. Na meer dan drie jaar (mediane follow-up van 41,3 maanden) toonden de resultaten aan dat IMFINZI plus chemotherapie het risico op overlijden met 26% verminderde ten opzichte van alleen chemotherapie (gebaseerd op een hazard ratio [HR] van 0,74; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 0,63-0,87).

De mediane OS was 12,9 maanden voor IMFINZIplus chemotherapie versus 11,3 maanden voor chemotherapie alleen. Meer dan twee keer zoveel patiënten met het op IMFINZI gebaseerde regime waren na drie jaar nog in leven in vergelijking met chemotherapie alleen (14,6% versus 6,9%). De TOPAZ-1-studie voldeed in oktober 2021 aan het primaire eindpunt van OS bij een geplande tussentijdse analyse, waaruit bleek dat de combinatie het risico op overlijden met 20% verminderde ten opzichte van chemotherapie alleen (gebaseerd op een HR van 0,80; 95% CI, 0,66-0,97; 2-zijdig p=0,021 bij een statistische significantiedrempel van 0,03).

IMFINZI plus chemotherapie werd nog steeds goed verdragen en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen bij langere follow-up. De resultaten toonden aan dat bij 15,4% van de patiënten behandelingsgerelateerde ernstige ongewenste voorvallen optraden met IMFINZI plus chemotherapie versus 17,3% met alleen chemotherapie.