Gereglementeerde informatie

Kortrijk, België, 29 maart 2022, 7.30 uur

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

De Raad van Bestuur heeft de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering opdonderdag 28 april 2022 om 16:00 uur.

Als toonaangevend technologiebedrijf wenst de vennootschap de aandeelhouders alle beschikbare faciliteiten ter beschikking te stellen om hieraan deel te nemen en hun aandeelhoudersrechten uit te voeren.

De vennootschap organiseert daarom een hybride algemene vergadering die de aandeelhouders fysiek of vanop afstand, hierbij gebruik makend van het Lumi AGM+ platform (https://lumiagm.com/) in combinatie met Barco's weConnect technologie, kunnen bijwonen. Aandeelhouders kunnen daarenboven voorafgaandelijk aan de vergadering op afstand stemmen. Zij kunnen zich ook op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolgmachtigde. De praktische modaliteiten worden hierna meer in detail beschreven.

De algemene vergadering vindt plaats te8500 Kortrijk, Beneluxpark 21. Aandeelhouders die deze fysiek wensen bij te wonen, dienen zich vanaf 15:30 ter registratie aan te bieden. De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:50 uur afgesloten. Aandeelhouders die vanop afstand de vergadering wensen bij te wonen, dienen zich ervan te vergewissen dat hun toestel en internetverbinding adequaat is, en tijdig vóór de start van de vergadering in te loggen in de Lumi AGM+ en Barco weConnect applicatie.

Gelet op de corona pandemie, verzoekt de Raad van Bestuur de aandeelhouders om eventuele nieuwe maatregelen, zoals een mondmaskerplicht, het voorleggen van een 'Covid Safe Ticket' of samenscholingsverbod, gebeurlijk van kracht op 28 april 2022, strikt na te leven en desgevallend niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
  Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 - Bestemming van het resultaat - Dividend
  Voorstel tot besluit (1ste stemronde):
  De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 40 eurocent (0,40€) per volledig volgestort aandeel.
 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
  Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

 • Goedkeuring van het remuneratiebeleid en remuneratieverslag
  4.1 Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid
  Het remuneratiebeleid kan worden teruggevonden op de Barco website https://www.barco.com/en/about-barco/corporate-governance.
  Voorstel tot besluit (2de stemronde):
  De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.

  4.2 Goedkeuring van het remuneratieverslag
  Voorstel tot besluit (3de stemronde):
  De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

 • Kwijting aan de bestuurders
  Voorstel tot besluit (4de stemronde):
  De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

 • Kwijting aan de commissaris
  Voorstel tot besluit (5de stemronde):
  De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

 • Kwalificatie als onafhankelijk bestuurder
  Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, oefent reeds bijna 10 jaar een bestuursmandaat uit in de vennootschap. Op verzoek van de Raad van Bestuur voert Adisys Corporation heel sporadisch adviesopdrachten uit voor de vennootschap tegen een beperkte vergoeding. De Raad van Bestuur is van oordeel dat deze opdrachten de onafhankelijkheid van Adisys Corporation niet in gedrang brengt. Adisys Corporation onderhoudt géén relatie met de vennootschap of een belangrijke aandeelhouder ervan. Daarenboven heeft Adisys Corporation in zijn hoedanigheid van bestuurder steeds blijk gegeven van een onafhankelijke en kritische geest. De Raad van Bestuur stelt daarom aan de algemene vergadering voor om Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, als onafhankelijk bestuurder te kwalificeren.

  Voorstel tot besluit (6de stemronde):
  De algemene vergadering keurt de kwalificatie van Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor de verdere duur van het bestuursmandaat goed.

 • Vergoeding van de bestuurders
  Voorstel tot besluit (7de stemronde):
  In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de Raad van Bestuur vast op een totaal bedrag van 1.963.175 euro voor het jaar 2022, waarbij een bedrag van 1.600.000 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurders en het saldobedrag van 363.175 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

 • Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2022
  De Raad van Bestuur heeft de intentie om in 2022 nieuwe aandelenoptieplannen in lijn met de modaliteiten van de voorgaande aandelenoptieplannen uit te geven. Zij vraagt hiervoor de toelating van de algemene vergadering.
  Voorstel tot besluit (8ste stemronde):
  De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de Raad van Bestuur om desgevallend in 2022 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 14 - Personeel 2022' (maximum 575.000 opties).

 • TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

  Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op woensdag 6 april 2022 te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk (email:shareholders.meeting@barco.com). Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 13 april 2022 een aangevulde agenda bekendmaken.

  Lumi AGM+ Platform

  Aandeelhouders kunnen gebruik maken van het Lumi AGM+ platform om de formaliteiten te vervullen voor de registratie voor en deelname aan de algemene vergadering, het afleveren van het attest van registratie, het stellen van vragen alsook de stemming op afstand, bij volmacht, of tijdens de hybride vergadering, en dit in combinatie met Barco's weConnect technologie. De praktische modaliteiten staan beschreven op de website van Lumi (https://lumiagm.com/)en Barco (https://www.barco.com/en/about-barco/corporate-governance/shareholders-meetings).

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN

  Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering, of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 22 april 2022 hetzij per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk, of electronisch in te geven in het Lumi AGM+ platform.

  REGISTRATIE

  Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 14 april 2022 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

  De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren. Registratie kan hetzij via het Lumi AGM+ platform, hetzij via de financiële instelling bij dewelke deze aandelen worden aangehouden.

  Bij registratie via de financiële instelling dient het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank ten laatste op woensdag 27 april 2022 binnen de kantooruren.

  De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, dan wel rechtstreeks afgeleverd via het Lumi AGM+ platform, waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

  De AANDEELHOUDERS OP NAAM evenals de houders van aandelenopties dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 22 april 2022per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk, per e-mail (shareholders.meeting@barco.com), of via het Lumi AGM+ platform in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

  STEMMING PER BRIEF OF VOLMACHT

  De aandeelhouders die per brief willen stemmen of zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de formulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel, via de websitewww.barco.comof het Lumi AGM+ platform. Andere formulieren zullen niet aanvaard worden.

  Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

  De formulieren dienen in origineel ten laatste op woensdag 27 april 2022binnen de kantoorurenneergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk of, na ondertekening met een electronische handtekening, opgeladen te worden in het Lumi AGM+ platform.

  Formulieren die aan de vennootschap zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder "Toevoeging van agendapunten") zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, onverminderd het recht om de stemming per brief of volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe stemming per brief of volmacht op basis van de aangevulde agenda.

  GEGEVENSBESCHERMING

  De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar ophttps://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/barco-com-privacy-policy. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd opdataprotection@barco.com.

  Barco mag foto's nemen en filmopnames verrichten/doen maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen. Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken. Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden opshareholders.meeting@barco.com.

  JAARVERSLAG 2021

  Het jaarverslag 2021 evenals de overige informatie voorzien in artikel 7:129, §3 WVV kunnen geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

  De Raad van Bestuur

  Over Barco
  Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainment ervaringen; om kennisdeling en slimme besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden.
  Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)
  Meer informatie? Surf naarwww.barco.com en volg ons opTwitter (@Barco),LinkedIn (Barco),YouTube (BarcoTV) ofFacebook (Barco).

  © Copyright 2022 by Barco

  Kurt Verheggen
  Company Secretary
  Barco nv

  Telefoon +32 56 26 22 45
  LegalRiskCompliance@barco.com

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Barco NV published this content on 29 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2022 05:33:01 UTC.