BYD Company Limited heeft aangekondigd dat de besluiten met betrekking tot de herverkiezing van (i) de heer Wang Chuan-fu als uitvoerend bestuurder, (ii) de heer Lv Xiang-yang en de heer Xia Zuo-quan als niet-uitvoerend bestuurders, (iii) de heer Cai Hong-ping en de heer Zhang Min als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, en de benoeming van mevrouw Yu Ling als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de achtste bestuursvergadering van BYD Company Limited zijn goedgekeurd.
van de heer Cai Hong-ping en de heer Zhang Min als een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, en de benoeming van mevrouw Yu Ling als een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder van de achtste zitting van de Raad zijn goedgekeurd door de Aandeelhouders op de BAvA, zal de Vennootschap met elk van de bovengenoemde Bestuurders een dienstverleningsovereenkomst aangaan met betrekking tot hun functies voor een ambtstermijn van drie jaar die ingaat op 19 september 2023 tot de datum waarop het ambtstermijn van de achtste zitting van de Raad afloopt. Na afloop van de BAvA heeft de heer Jiang Yan-bo zijn functie als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder neergelegd. Na zijn ontslag zal de heer Jiang geen functie meer bekleden in de Groep. De Raad wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om haar oprechte dankbaarheid uit te spreken aan de heer Jiang Yan-bo voor zijn bijdragen aan de Vennootschap. De heer Jiang heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil had met de Raad en dat er geen andere zaken met betrekking tot zijn ontslag zijn die onder de aandacht van de Aandeelhouders moeten worden gebracht. De heer Jiang heeft ook bevestigd dat hij geen actie of claim, bestaand of hangend, tegen de Onderneming heeft. Als gevolg van het ontslag van de heer Jiang Yan-bo en de benoeming van mevrouw Yu Ling tot een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, zal mevrouw Yu Ling met ingang van 19 september 2023 worden benoemd tot voorzitter van het benoemingscomité van de Onderneming, en lid van elk van het auditcomité en het remuneratiecomité van de Onderneming, ter vervanging van de functies die werden bekleed door de heer Jiang Yan-bo. De Raad kondigt hierbij ook aan dat met ingang van 19 september 2023 de heer Lv Xiang-yang, een niet-uitvoerend bestuurder, niet langer lid is van het auditcomité en dat de heer Xia Zuo-quan, een niet-uitvoerend bestuurder, is benoemd tot lid van het auditcomité van de Onderneming. Aangezien de besluiten met betrekking tot de herverkiezing van elk van de heren Li Yong-zhao en Huang Jiang-feng als toezichthouder van de Onderneming, en de benoeming van mevrouw Zhu Ai-yun als toezichthouder van de achtste zitting van de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd door de Aandeelhouders tijdens de BAvA, zal de Vennootschap met elk van de bovengenoemde toezichthouders een dienstverleningsovereenkomst aangaan met betrekking tot hun functie voor een termijn van drie jaar, ingaande op 19 september 2023 en eindigend op de datum van de ambtstermijn van de achtste zitting van de Raad van Toezicht. Na afloop van de BAvA heeft de heer Dong Jun-qing zijn functie als toezichthouder neergelegd. Dong zal na zijn aftreden geen functie meer bekleden binnen de Groep. De Commissie van Toezicht wil van deze gelegenheid gebruik maken om haar oprechte dankbaarheid uit te spreken aan de heer Dong Jun-qing voor zijn bijdragen aan de Vennootschap. De heer Dong heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil had met de Commissie van Commissarissen en dat er geen andere zaken met betrekking tot zijn aftreden zijn die onder de aandacht van de Aandeelhouders gebracht moeten worden. De heer Dong heeft ook bevestigd dat hij geen actie of claim, bestaand of hangend, tegen het Bedrijf heeft.