Carmila S.A. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Vergoedingscomité heeft besloten mevrouw Caroline Dassi te benoemen tot bestuurder ter vervanging van mevrouw Elodie Perthuisot. Haar benoeming zal aflopen aan het
Haar benoeming zal aflopen aan het einde van het mandaat van mevrouw Perthuisot, dat wil zeggen op de Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2024 goed te keuren. Deze benoeming zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tot slot heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het feit dat de heer Laurent Luccioni zijn mandaat als Bestuurder niet wenst te verlengen.