Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Compagnie d'Entreprises CFE SA
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    CFEB   BE0003883031

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

(CFEB)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  16:55 28-09-2022
9.620 EUR   -0.31%
15/09CFE gaat eigen aandelen inkopen
AM
14/09CFE bouwt Pools Plopsapark
AM
07/09Exmar promoveert naar BEL Mid
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Compagnie d'Entreprises CFE : CFE Charter - (agendapunt 5)

01/07/2022

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CFE

INLEIDING

In uitvoering van de Belgische Corporate Governance Code heeft de raad van bestuur van Aannemingsmaatschappij CFE op 9 december 2005 de oorspronkelijke versie van het Corporate Governance Charter goedgekeurd (het "Charter").

Het Corporate Governance Charter wordt regelmatig geactualiseerd in functie van de ontwikkelingen van het beleid inzake corporate governance en de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving.

Belangrijke wijzigingen aan het Charter worden toegelicht in de verklaring inzake corporate governance die, overeenkomstig artikel 3:6, §2 WVV (de "Verklaring"), een specifiek hoofdstuk van het jaarverslag van de Vennootschap vormt.

Sinds 9 december 2005 heeft de raad van bestuur volgende wijzigingen aan het Charter goedgekeurd:

 • 7 mei 2009: aanpassing van het Charter aan de herwerkte Belgische Corporate Governance Code;
 • 8 december 2011: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen;
 • 24 december 2013: aanpassing van het Charter na de wijziging van de controle over de Vennootschap in 2013;
 • 26 februari 2015: wijziging van het Charter om dit in overeenstemming te brengen met de verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik;
 • 24 februari 2016: opname in het Charter van de leeftijdsgrens voor de bestuurders;
 • 25 februari 2017: aanpassing van het Charter met betrekking tot wijzigingen in het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
 • 26 maart 2019: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en versoepeling van de regels betreffende de leeftijdsgrens voor bestuurders;
 • 26 maart 2020: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de Belgische Corporate Governance Code 2020 die ingevoerd is bij koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen;
 • 22 maart 2021 : aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • 29 juni 2022: aanpassing van het Charter met betrekking tot wijzigingen in het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Het Charter en de statuten van de Vennootschap zijn beschikbaar op de website.

DEFINITIES

In dit Charter worden de hieronder vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • AvH: de naamloze vennootschap Ackermans & van Haren, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0404.616.494 (RPR Antwerpen), genoteerd aan Euronext Brussel.

1

 • CFE: de naamloze vennootschap Compagnie d'Entreprises CFE, met maatschappelijke zetel te Oudergem (B-1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan,40-42, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0400.464.795 (RPR Brussel), genoteerd aan Euronext Brussel.
 • Charter: dit Corporate Governance Charter.
 • Code 2020: de Belgische Corporate Governance Code 2020.
 • Financiële Instrumenten: aandelen en andere schuldinstrumenten en alle in de meest ruime zin daaraan verbonden of daarvan afgeleide andere financiële instrumenten, zoals omschreven in de Richtlijn 2014/65/EU EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU. Dit omvat, onder andere:
  1. aandelen;
  2. opties en inschrijvingsrechten;
  3. (converteerbare) obligaties; en
  4. voorkeurrechten die de houders ervan het recht geven om in te schrijven op aandelen, inschrijvingsrechten of (converteerbare) obligaties,

maar ook alle andere inschrijvings- en omruilrechten, termijncontracten, futures, swaps en andere derivatencontracten met betrekking tot de instrumenten die onder a) tot d) vallen. Financiële Instrumenten omvatten ook instrumenten die niet onder a) tot d) vallen, maar waarvan de koers of de waarde afhankelijk is van , of van invloed is op, de koers of de waarde van een in die punten bedoeld Financieel Instrument.

 • FSMA: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
 • Gesloten Periode: voor wat de Vennootschap betreft, één van volgende periodes:
  1. de periode van 60 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarlijkse resultaten van de Vennootschap of, indien de jaarlijkse resultaten worden bekendgemaakt binnen een periode van minder dan 60 kalenderdagen na afsluiting van het boekjaar, de periode vanaf de afsluiting van het boekjaar tot en met de datum van bekendmaking, met dien verstande dat deze periode niet korter kan zijn dan 30 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking;
  2. de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten van de Vennootschap.
 • Groep: de Vennootschap, de vennootschappen waarover de Vennootschap (exclusieve of gezamenlijke) controle uitoefent in de zin van artikel 1:14 WVV en de vennootschappen waarin de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, een deelneming bezit van minstens 10% van de stemrechtverlenende effecten.
 • Groepsvennootschappen: de vennootschappen die tot de Groep behoren, andere dan de Vennootschap
 • Leidinggevende Personen: de leden van de raad van bestuur en van het executief comité van de Vennootschap.
 • Medewerkers: de werknemers, zelfstandige medewerkers en bestuurders van de Vennootschap, (alsook hun respectievelijke rechtsopvolgers), evenals de natuurlijke personen die namens de zelfstandige medewerkers of bestuurders die rechtspersonen zijn, optreden, respectievelijk, ter uitvoering van een overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening of als vaste vertegenwoordiger.
 • Nauw Verbonden Personen betekent, met betrekking tot een bepaalde persoon:
  1. de echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die wettelijk als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
  2. een kind dat wettelijk ten laste is van deze persoon (met inbegrip van geadopteerde kinderen);

2

  1. een ander familielid van deze persoon die op de datum van de Transactie in kwestie gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden als de betrokken persoon heeft behoord;
  2. een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij deze persoon of bij een Nauw met hem/haar Verbonden Persoon bedoeld onder a), b) of c) hierboven, die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.
 • Remuneratiebeleid: het beleid inzake remuneratie van de Vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 7:89/1 WVV.
 • Remuneratieverslag: het verslag inzake remuneratie dat, overeenkomstig artikel 3:6, §3 WVV, een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring.
 • Transactie: omvat alle transacties in de meest ruime zin met betrekking tot Financiële Instrumenten. De meest gebruikelijke vormen van Transacties omvatten:
  1. een verwerving, vervreemding, inschrijving of omwisseling;
  2. de aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie of inschrijvingsrecht, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie of inschrijvingsrecht;
  3. het doen of ontvangen van giften, schenkingen of erfenissen;
  4. de inschrijving op een kapitaalverhoging of op de uitgifte van een obligatie;
  5. de toekenning, aanvaarding, verwerving, vervreemding, uitoefening of naleving van rechten of obligaties, met inbegrip van verkoop- en aankoopopties;
  6. de omzetting van een Financieel Instrument in een ander Financieel Instrument, waaronder ook de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen;
  7. het ontlenen of lenen (waaronder het aangaan, beëindigen, overdragen of vernieuwen van effectenleningen); en
  8. het in pand geven,

en Handel, Verhandelen en Verhandeld hebben een daarmee overeenstemmende betekenis. Dit overzicht is niet limitatief.

 • Vennootschap: Aannemingsmaatschappij CFE NV.
 • Verboden Periode: de periode vanaf de datum waarop de raad van bestuur of het executief comité van de Vennootschap of door hem gemandateerde personen het bestaan van Voorwetenschap vaststellen tot en met de publicatiedatum van deze informatie, of tot en met de datum waarop een van de voormelde organen of personen vaststellen dat de betrokken informatie haar karakter van Voorwetenschap heeft verloren.
 • Verklaring: de verklaring inzake Corporate Governance die, overeenkomstig artikel 3:6, §2 WVV, een specifiek hoofdstuk van het jaarverslag van de Vennootschap vormt.
 • Verordening Gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).
 • Verordening Marktmisbruik: Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie.
 • Voorwetenschap: elke niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap en/of op Financiële Instrumenten van de Vennootschap, en die, indien zij openbaar zouden worden gemaakt, een significante invloed

3

zou kunnen hebben op de koers van deze Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten.

 • WVV: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Vennootschap verbindt zich tot naleving van de tien principes zoals vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de "Code 2020"). Deze principes zijn als volgt:

 1. De Vennootschap maakt een expliciete keuze betreffende haar governancestructuur en communiceert hier duidelijk over.
 2. De raad van bestuur en het executief comité blijven binnen hun respectieve bevoegdheden en interageren op constructieve wijze.
 3. De Vennootschap heeft een doeltreffende en evenwichtig samengestelde raad van bestuur.
 4. Gespecialiseerde comités staan de raad bij in de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden.
 5. De Vennootschap heeft een transparante procedure voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur.
 6. Alle bestuurders geven blijk van een onafhankelijke geest en handelen altijd in het vennootschapsbelang.
 7. De Vennootschap vergoedt de leden van de raad van bestuur en de leden van het executief comité op een billijke en verantwoorde wijze.
 8. De Vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders en eerbiedigt hun rechten.
 9. De Vennootschap heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de beoordeling van haar governance.
 10. De Vennootschap brengt openbaar verslag uit over de naleving van de Code 2020.

4

I.1. MONISTISCHE STRUCTUUR

De Vennootschap heeft gekozen voor een monistische bestuursstructuur. De raad van bestuur heeft de keuze voor deze structuur bevestigd in zijn vergadering van 29 juni 2022.

De monistische bestuursstructuur bestaat uit de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die welke de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering

De raad van bestuur bestuurt de Vennootschap als college en is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering, die de bestuurders benoemt en ontslaat.

De raad van bestuur heeft op 29 juni 2022 het dagelijks bestuur van de Vennootschap gedelegeerd aan de CEO. Het executief comité, voorgezeten door de CEO, is verantwoordelijk voor de bespreking van de algemene leiding van de Vennootschap.

De raad van bestuur heeft uit zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité gevormd evenals een auditcomité.

I.2. EVALUATIE

Minstens eenmaal om de vijf jaar evalueert de raad van bestuur of de monistische structuur nog steeds geschikt is. Indien dat niet het geval is, stelt de raad een nieuwe governancestructuur voor aan de algemene vergadering.

II.1. BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur streeft naar een duurzame waarde creatie door de Vennootschap, via de bepaling van de strategie van de Vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de Vennootschap.

Onverminderd de aan de raad van bestuur krachtens het WVV toegekende bevoegdheden, zijn de essentiële taken van de raad van bestuur als volgt:

 1. Strategie en bedrijfscultuur
  • goedkeuring van de doelstellingen van de Vennootschap op middellange en lange termijn, haar strategie en de bereidheid van de Vennootschap om risico's te nemen teneinde de doelstellingen van de Vennootschap te verwezenlijken;
  • goedkeuring van de belangrijkste (des)investeringen;
  • er zorg voor dragen dat de bedrijfscultuur de verwezenlijking van de strategie ondersteunt en verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert;
  • vaststelling van de respectievelijke verantwoordelijkheden van de voorzitter van de raad van bestuur en van de voorzitter van het executief comité;
 2. Dagelijkse leiding

5

Disclaimer

CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 01 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2022 13:13:03 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
15/09CFE gaat eigen aandelen inkopen
AM
14/09CFE bouwt Pools Plopsapark
AM
07/09Exmar promoveert naar BEL Mid
AM
31/08Goede prestatie CFE
AM
31/08CFE ziet resultaten stijgen
AM
31/08Aannemingsmaatschappij CFE SA rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 ..
CI
25/07Compagnie D'entreprises Cfe : CFE Remuneratiebeleid - (agendapunt 5)
PU
19/07Kepler Cheuvreux start volgen CFE met Houden advies
AM
07/07Project Brouck'r : Immobel & bpi real estate herzien het ontwerp
PU
05/07ING zet koopadvies op DEME
AM
Meer nieuws
Analistenadviezen over COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 1 140 M 1 095 M -
Nettowinst (verlies) 2022 28,4 M 27,3 M -
Nettoschuld 2022 33,8 M 32,4 M -
Koers/winst-verhouding 2022 9,95x
Dividendrendement 2022 2,90%
Marktkapitalisatie 244 M 234 M -
Beurskap. / Omzet 2022 0,24x
Beurskap. / Omzet 2023 0,22x
Aantal werknemrs 7 966
Percentage vrij verhandelbaar 25,8%
Grafiek COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Duur : Periode :
Compagnie d'Entreprises CFE SA : Grafische technische analyse Compagnie d'Entreprises CFE SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 3
Laatste slotkoers 9,65 €
Gemiddelde koersdoel 9,42 €
Spread / Gemiddelde doel -2,38%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Piet Dejonghe Managing Director
Fabien Jean-Renť de Jonge Chief Financial Officer & Administrative Director
Luc Jacques Bertrand Chairman
Philippe Delusinne Independent Director
Ciska Servais Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA-92.14%234
VINCI-9.15%45 726
LARSEN & TOUBRO LIMITED-2.90%31 666
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED3.00%30 093
QUANTA SERVICES9.66%17 957
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-7.25%17 498