Edita Food Industries Company (S.A.E) heeft een voorstel aangekondigd voor de uitkering van dividenden voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022. Het betreft een totaalbedrag van EGP 400 miljoen van de winst van het bedrijf aan de aandeelhouders. Dit komt overeen met een coupon van 0,553 per aandeel. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.