PR Newswire/Les Echos/
 
             ?          Naamloze vennootschap ("Société Anonyme") met een kapitaal 
van 2 191 532 680 euro
              Maatschappelijke zetel : 16-26 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Parijs
                        542 107 651 R.C.S. PARIJS   Kennisgeving van aanmaning voorafgaand aan de verkoop van niet
            opgeëiste GDF SUEZ aandelen
De respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van GDF SUEZ (
vroeger "Gaz de France", hierna de "Vennootschap") en van SUEZ (hierna "SUEZ") 
hebben op 16 juli 2008 de fusie door overneming van SUEZ door de Vennootschap 
goedgekeurd, met dien verstande dat de ter vergoeding van de fusie nieuw 
uitgegeven aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van SUEZ (anders dan 
de Vennootschap en SUEZ) a rato van éénentwintig (21) aandelen van de 
Vennootschap voor tweeëntwintig (22) SUEZ aandelen. De fusie werd definitief 
gerealiseerd op 22 juli 2008 om 00.00 uur.
De aandeelhouders van SUEZ die over een onvoldoende aantal SUEZ aandelen 
beschikken om een veelvoud van éénentwintig (21) aandelen van de Vennootschap 
te verwerven, dienen persoonlijk de verkoop of aankoop van het daartoe vereiste 
aantal SUEZ aandelen te regelen.
Teneinde dit proces te vereenvoudigen, worden de gefractioneerde SUEZ aandelen 
op de notering van de markten van Euronext Paris en Euronext Brussels behouden 
tot 22 oktober 2008 (inbegrepen) en zullen daarna gedurende een bijkomende 
periode van twintig (20) maanden, hetzij tot 22 juni 2010 (inbegrepen), 
getransfereerd worden naar respectievelijk het compartiment van geschrapte ef 
fecten van de gereglementeerde markten van Euronext Parijs en naar het 
compartiment van tijdelijke effecten van de gereglementeerde markten van 
Euronext Brussels.
Met toepassing van de artikelen L. 228-6, R. 228-11 en R. 228-12 van de Franse 
Code de commerce, heeft de raad van bestuur van GDF SUEZ op 22 juli 2008 
beslist om over te gaan tot de verkoop, op het einde van een periode van twee (2
) jaar te rekenen vanaf 24 juli 2008 (datum van de verschijning van deze 
mededeling in twee Franse kranten met een nationale spreiding), onder de 
voorwaarden vastgesteld door de reglementering, van de GDF SUEZ aandelen die 
werden uitgegeven ter vergoeding van de fusie waarvan de rechthebbenden de 
aflevering niet zullen hebben gevraagd voor het verlopen van deze termijn. Deze 
rechthebbenden worden bijgevolg aangemaand om hun rechten uit te oefenen binnen 
de hoger vermelde termijn van twee (2) jaar. Vanaf deze verkoop zullen de SUEZ 
aandelen die niet zijn ingebracht ter omruiling voor aandelen van de 
Vennootschap, voor zover nodig, worden geannuleerd en hun titularissen zullen 
slechts aanspraak kunnen maken op de verdeling in cash (zonder interesten) van 
het netto resultaat van de voltooide verkoop van niet opgeëiste GDF SUEZ 
aandelen, en in voorkomend geval, van het pro rata deel, onder voorbehoud van 
de vijfjarige verjaring, van dividenden, voorschotten op dividenden en 
uitkeringen van reser ves (of daarmee gelijkgesteld) uitbetaald door de 
Vennootschap tussen 22 juli 2008 en de datum van verkoop van de niet opgeëiste 
GDF SUEZ aandelen.
De Vennootschap zal aldus het netto resultaat van de verkoop van de genoemde 
GDF SUEZ aandelen gedurende tien (10) jaar ter beschikking houden van de 
rechthebbenden op een geblokkeerde rekening bij CACEIS Corporate Trust. De 
sommen die cor responderen met de pro rata delen van de dividenden, 
voorschotten op dividend en uitkeringen van reserves (of sommen daar mee 
gelijkgesteld) die eventueel werden uitgekeerd, zullen slechts kunnen worden 
opgeëist gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van 
hun uitbetaling, waarna deze sommen definitief zullen zijn verworven door de 
Franse staat.
Bij het verstrijken van deze periode van tien jaar zullen de sommen die 
toekomen aan de rechthebbenden worden gestort bij de Caisse des Depôts et 
Consignations waar zij nog kunnen worden opgeëist door de rechthebbenden 
gedurende een periode van twintig (20) jaar. Na deze termijn zullen deze sommen 
definitief zijn verworven door de Franse staat.
Contact voor elke bijkomende inlichting:
E-mail: kristof.scheldeman@gdfsuez.com
Troonplein 1 - 1000 BRUSSEL
Gratis nummer: 0800 25 125
www.gdfsuez.com

           Naamloze vennootschap ("Société Anonyme") met een 
kapitaal van 2 191 532 680 euro
               Maatschappelijke zetel : 16-26 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Parijs
                         542 107 651 R.C.S. PARIJS


    Kennisgeving van aanmaning voorafgaand aan de verkoop van niet
       opgeëiste SUEZ Environnement Company aandelen
De algemene vergadering van aandeelhouders van SUEZ (hierna "SUEZ") heeft op 16 
juli 2008 de uitkering goedgekeurd aan de aandeelhouders van SUEZ (andere dan 
SUEZ) van aandelen van de vennootschap SUEZ Environnement Company (hierna "SUEZ 
Environnement Company") die na afloop van de inbreng door SUEZ in SUEZ 
Environnement Company van de totaliteit van de aandelen die het kapitaal van de 
vennootschap Suez Environnement vormen, 65% van het kapitaal van SUEZ 
Environnement Company zullen vertegenwoordigen, a rato van één (1) SUEZ 
Environnement Company aandeel voor vier (4) SUEZ aandelen. Deze operatie van 
inbreng-uitkering werd definitief gerealiseerd op 22 juli 2008 om 00.00 uur.
Om de uitkering van SUEZ Environnement Company aandelen mogelijk te maken, werd 
van elk SUEZ aandeel aangehouden door een gerechtigde tot de verdeling één (1) 
recht van toekenning van SUEZ Environnement Company aandelen afgescheurd, te 
weten dat vier (4) rechten van toekenning van SUEZ Environnement Company 
aandelen recht geven op toekenning van één (1) SUEZ Environnement Company 
aandeel.
De aandeelhouders van SUEZ die over een gefractioneerd aantal rechten van 
toekenning van SUEZ Environnement Company aandelen beschikken, dienen 
persoonlijk voor de verwerving van het gefractioneerd aantal rechten van 
toekenning van SUEZ Environnement Company aandelen te zorgen dat nodig is om 
één (1) SUEZ Environnement Company aandeel of één (1) bijkomend SUEZ 
Environnement Company aandeel te verwerven, naargelang het geval, of te zorgen 
voor de overdracht van hun gefractioneerde rechten van toekenning van SUEZ 
Environnement Company aandelen.
Met het oog hierop werden de rechten van toekenning van SUEZ Environnement 
Company aandelen tot de notering op de markten van Euronext Paris en Euronext 
Brussels toegelaten tot 22 oktober 2008 (inbegrepen) en zij zullen daarna 
gedurende een bijkomende periode van twintig (20) maanden, hetzij tot 22 juni 
2010 (inbegrepen), getransfereerd worden naar respectievelijk het compartiment 
van geschrapte ef fecten van de gereglementeerde markten van Euronext Parijs en 
naar het compartiment van tijdelijke effecten van de gereglementeerde markten 
van Euronext Brussels.
Met toepassing van de artikelen L. 228-6, R. 228-11 en R. 228-12 van de Franse 
Code de commerce, heeft de raad van bestuur van GDF SUEZ, die in de rechten 
treedt van de vennootschap SUEZ, op 22 juli 2008 beslist om over te gaan tot de 
verkoop, op het einde van een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf 24 
juli 2008 (datum van de verschijning van deze mededeling in twee Franse kranten 
met een nationale spreiding), onder de voorwaarden vastgesteld door de 
reglementering, van de SUEZ Environnement Company aandelen waar van de 
titularissen van de rechten van toekenning van de SUEZ Environnement Company 
aandelen de aflevering niet zullen hebben gevraagd voor het verlopen van deze 
termijn. De titularissen van de rechten van toekenning van de aandelen SUEZ 
Environnement Company worden bijgevolg aangemaand om hun rechten uit te oefenen 
binnen de hoger vermelde termijn van twee (2) jaar.
Vanaf deze verkoop zullen de rechten van toekenning van SUEZ Environnement 
Company aandelen worden geannuleerd en hun titularissen zullen slechts 
aanspraak kunnen maken op de verdeling in cash (zonder interesten) van het 
netto resultaat van de voltooide verkoop van niet opgeëiste SUEZ Environnement 
Company aandelen, en in voorkomend geval, van het pro rata deel van dividenden, 
voorschotten op dividenden en uitkeringen van reserves (of daarmee 
gelijkgestelde sommen), onder voorbehoud van de vijfjarige verjaring, 
uitbetaald door SUEZ Environnement Company tussen 22 juli 2008 en de datum van 
de verkoop van de niet opgeëiste SUEZ Environnement Company aandelen.
De vennootschap GDF SUEZ zal aldus het netto resultaat van de verkoop van de 
genoemde SUEZ Environnement Company gedurende tien (10) jaar ter beschikking 
houden van de rechthebbenden op een geblokkeerde rekening bij CACEIS Corporate 
Trust. De sommen die cor responderen met de pro rata delen van de dividenden, 
voorschotten op dividend en uitkeringen van reserves (of sommen daarmee 
gelijkgesteld) die eventueel werden uitgekeerd, zullen slechts kunnen worden 
opgeëist gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van 
hun uitbetaling, waarna deze sommen definitief zullen zijn verworven door de 
Franse staat.
Bij het verstrijken van deze periode van tien jaar zullen de sommen die 
toekomen aan de rechthebbenden worden gestort bij de Caisse des Depôts et 
Consignations waar zij nog kunnen worden opgeëist door de rechthebbenden 
gedurende een periode van twintig (20) jaar. Na deze termijn zullen deze sommen 
definitief zijn verworven door de Franse staat.Contact voor elke bijkomende inlichting:
E-mail: kristof.scheldeman@gdfsuez.com
Troonplein 1 - 1000 BRUSSEL
Gratis nummer: 0800 25 125
www.gdfsuez.com

             
The content and accuracy of news releases published on this site and/or 
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the 
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the 
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed 
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or 
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such 
information. All information should be checked prior to publication.