DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA'S IS NIET BEDOELD VOOR, VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF HAAR GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED.

De volgende informatie mag alleen worden geraadpleegd door beleggers die toegang hebben tot dergelijke informatie zoals toegestaan door de toepasselijke regelgeving. Deze documenten worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in een gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke manier dan ook, is strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als een aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of aan inwoners, inwoners of burgers van, de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing met Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing met Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of bij enige andere effectenregulator van enige staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect, binnen de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met alle toepasselijke effectenwetten van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Geen enkele informatie uit de volgende informatie, noch enige kopie daarvan, mag, direct of indirect, worden meegenomen of verzonden naar, of verspreid in, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor in een dergelijk rechtsgebied enige registratie of vergunning vereist zou zijn. Niet-naleving van deze bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of een ander toepasselijk rechtsgebied. De verspreiding van informatie vervat in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis nemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten dergelijke beperkingen naleven.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "Relevante Lidstaat") is de volgende informatie alleen gericht aan en uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Lidstaat in de zin van Verordening ((EU) 2017/1129) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en alle uitvoeringsmaatregelen in elke Relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening").

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie alleen gericht tot en gericht op, en is elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze informatie betrekking heeft alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden aangegaan met, "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2 (e) van de Prospectusverordening zoals gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (de "Britse Prospectusverordening") die ook (x) personen zijn die professionele ervaring hebben in zaken die betrekking hebben op beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (y) "high net worth companies, unincorporated associations, etc. " in de zin van artikel 49(2) (a) tot (d) van het Order, of (z) personen zijn aan wie dergelijke informatie anderszins rechtmatig kan worden medegedeeld (al deze personen tezamen worden "Relevante Personen" genoemd). Personen die geen Betrokken Personen zijn, dienen geen actie te ondernemen op basis van deze aankondiging en dienen er niet naar te handelen of op te vertrouwen.

In Zwitserland is de volgende informatie alleen gericht aan en uitsluitend bestemd voor "professionele cliënten" in de zin van artikel 4 iuncto 36 van de Zwitserse wet inzake financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018 ("FINSA") (dergelijke personen worden aangeduid als "Professionele Cliënten"). Het aanbod is daarom vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINSA en de effecten zullen niet worden toegelaten tot de handel op een Zwitsers handelsplatform. Deze mededeling vormt geen prospectus in overeenstemming met FINSA en de Vennootschap zal geen dergelijk prospectus opstellen in het licht van de aanbieding van effecten waarnaar hierin wordt verwezen.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie vooraf nagaan of deze toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze beperkingen door een persoon worden geschonden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (met uitzondering van informatie waartoe via een hyperlink toegang wordt geboden) correct is op het moment van de laatste herziening van de website, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch enige aansprakelijkheid voor het bijwerken van de informatie op deze website. De informatie op de website van de Vennootschap of vervat in de volgende informatie mag niet worden opgevat als enige vorm van advies of aanbeveling, met inbegrip van maar niet beperkt tot beleggings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden ingeroepen als basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van enige voorspelling, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap tot uitdrukking wordt gebracht.

Door "ja, ik bevestig en verklaar" te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

  1. u bevestigt en verklaart dat u de hierboven vermelde waarschuwingen en beperkingen hebt gelezen en begrepen en dat u ze zult naleven; en
  1. u bevestigt en verklaart dat:
  1. u niet woonachtig of inwoner bent van, en geen toegang hebt tot deze informatie vanuit, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;
  1. u ofwel (a) een Gekwalificeerde Belegger bent in de zin van de Prospectusverordening 2017/1129, als u zich in de EER bevindt (b) een Professionele Cliënt in overeenstemming met artikel 4 iuncto 36 van FINSA, als u zich in Zwitserland bevindt, of (c) een Relevant Persoon (zoals hierboven uiteengezet) als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt;
  • u niet woont, verblijft of gevestigd bent in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegestaan;
  1. u een persoon bent die deze informatie mag en kan ontvangen; en
  1. u gaat er onder alle omstandigheden mee akkoord geen informatie van deze website over te dragen of anderszins te verzenden aan personen die deze informatie niet mogen ontvangen of anderszins in strijd zouden zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of registratie of vergunning zouden vereisen.

Ja, ik bevestig en verklaar en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de bovenstaande voorwaarden

Nee, ik ga niet akkoord

Attachments

Disclaimer

Home Invest Belgium NV published this content on 03 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2023 08:09:10 UTC.