Confidential

NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE AMERIKAANSE OVERZEESE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, DEELSTATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED. DEZE MEDEDELING DIENT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN HOUDT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN ENIG RECHTSGEBIED IN.

Gereglementeerde informatie 29 juni 2023 - 7u30

Home Invest Belgium haalt met succes € 27 miljoen op in kapitaalverhoging via versnelde private plaatsing

Home Invest Belgium (de "Vennootschap") (Euronext Brussels: HOMI), de grootste Belgische beursgenoteerde verhuurder van residentieel vastgoed, heeft met succes 1 791 706 nieuwe aandelen geplaatst, overeenstemmend met 10% van de bestaande aandelen tegen € 14,90 per nieuw aandeel via een private plaatsing met versnelde orderboekprocedure (de "Aanbieding"). De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 5,7% ten opzichte van de beurskoers van het Home Invest Belgium aandeel na sluiting van de beurs op 27 juni 2023 (€ 15.80 per aandeel). Het aanbod heeft een bruto-opbrengst van € 27 miljoen opgebracht.

"We zijn verheugd met het succes van deze kapitaalverhoging van Home Invest Belgium. Het verhogen, in volatiele financiële markten, van € 27 miljoen eigen vermogen tegen een prijs van

 • 14,90 (of 5,7% korting op de slotkoers van gisteren) toont het vertrouwen van investeerders in Home Invest Belgium en haar strategie.",verklaart Preben Bruggeman, CFO van Home Invest Belgium
 • De Aanbieding laat de Vennootschap toe haar investeringspijplijn te financieren en haar balans aan te sterken door de schuldratio te verlagen. De verwachtenetto-opbrengst van de kapitaalverhoging heeft een geraamd pro-forma effect van 3,2% op de schuldgraad, waardoor deze daalt tot 49,8% (t.o.v. 53,0% per 31 maart 2023).
 • Referentieaandeelhouders van de Vennootschap, Stavos Real Estate BV (deel uitmakende van de Groep Van Overstaeten1) en AXA Belgium SA, steunden en namen deel aan de Aanbieding (waarbij een deel van de nieuwe aandelen aan hen werd gealloceerd naar aanleiding van de pre-allocatie in overeenstemming met de vaste inschrijvingsverbintenissen van beide referentieaandeelhouders2).
 • De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 5 et seq. aangehecht. De nieuwe aandelen geven dus recht op dividend vanaf 1 januari 2023.
 1. De Groep Van Overstraeten bestaat uit Stavos Real Estate BV, Van Overstraeten Patrimoniumbeheer BV, en de heren Hans Van Overstraeten, Johan Van Overstraeten, Bart Van Overstraeten en Liévin Van Overstraeten.
 2. Zie eerder persbericht van 28 juni 2023.

Confidential

NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE AMERIKAANSE OVERZEESE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, DEELSTATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED. DEZE MEDEDELING DIENT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN HOUDT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN ENIG RECHTSGEBIED IN.

  • De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de Belgische wetgeving en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, in dezelfde vorm als de bestaande aandelen, volledig volgestort, met stemrecht en zonder nominale waarde. De nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
 • De uitgifte, levering en toelating tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 3 juli 2023.
 • Ten gevolge van de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap stijgen van 17 917 060 tot 19 708 766 gewone aandelen.
 • In het kader van de aanbieding werd de verhandeling van de aandelen Home Invest Belgium tijdelijk geschorst en zal die vandaag (29 juni 2023) hervatten vanaf de opening van de markt.
 • Als onderdeel van de Aanbieding verbindt de Vennootschap zich tot een standstill- periode van 90 dagen, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen.
 • Belfius Bank NV/SA (in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A.) en KBC Securities NV/SA traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Confidential

NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE AMERIKAANSE OVERZEESE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, DEELSTATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED. DEZE MEDEDELING DIENT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN HOUDT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN ENIG RECHTSGEBIED IN.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE

Preben Bruggeman

Ingrid Quinet

Chief Financial Officer

Chief Legal Officer

Tel: +32.2.740.14.51

Home Invest Belgium

E-mail:investors@homeinvest.be

Woluwedal 46, Bus 11

www.homeinvestbelgium.be

B - 1200 Brussel

OVER HOME INVEST BELGIUM

Home Invest Belgium is de grootste Belgische beursgenoteerde verhuurder van residentieel vastgoed. Het bedrijf bouwt, verhuurt en onderhoudt het merendeel van zijn gebouwen in eigen beheer. Als bouwheer én lange termijn eigenaar garandeert Home Invest Belgium een kwalitatieve woonervaring voor haar huurders.

Met meer dan 20 jaar ervaring, 47 sites in de portefeuille - waarvan de helft jonger is dan tien jaar - en meer dan 2.400 woningen beschikt Home Invest Belgium over een uitgebreid aanbod en een diepgaande expertise. Die gebruikt het bedrijf om haar uitgesproken ambitie waar te maken: de 'landlord of choice' zijn voor alle huurders ongeacht de levensfase of -wijze. Dat vertaalt zich in hoogwaardige en duurzame huurwoningen, gemeenschappelijke ruimtes en diensten voor huurders en marktconforme huurprijzen.

Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT) gespecialiseerd in aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van residentieel vastgoed. Op 31 maart 2023 beschikte Home Invest Belgium over een vastgoedportefeuille van € 773 miljoen in België en Nederland.

Home Invest Belgium is sinds 1999 genoteerd op Euronext Brussel [HOMI]. Op 31 maart 2023 bedroeg de marktkapitalisatie € 370 miljoen. Het aandeel maakt deel uit van de BEL Mid Index en de FTSE EPRA NAREIT Global Real Estate Index.

Confidential

NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE AMERIKAANSE OVERZEESE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, DEELSTATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED. DEZE MEDEDELING DIENT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN HOUDT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN ENIG RECHTSGEBIED IN.

Disclaimer

Deze geschreven materialen en alle afschriften ervan mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verspreid worden in of onder ingezetenen van de Verenigde Staten (met inbegrip van de Amerikaanse overzeese gebieden en bezittingen, deelstaten en het District of Columbia), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar dergelijke verspreiding in strijd kan zijn met de toepasselijke wetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Deze geschreven materialen strekken uitsluitend ter informatie en zijn niet bestemd, en mogen niet worden opgevat, als een (aankondiging van een) aanbod of uitnodiging voor de verkoop van of inschrijving op bestaande of nieuwe aandelen van de Vennootschap in de Europese Economische Ruimte ("EER") (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd) of het Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd). Er zal geen (aankondiging van een) aanbod of uitnodiging voor de verkoop van of inschrijving op aandelen gedaan worden in de EER (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie en waar soortgelijke beperkingen gelden op de verspreiding van deze mededeling. Personen die deze mededeling in hun bezit krijgen, dienen inlichtingen in te winnen over alle dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven. Niet-naleving van dergelijke beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in het betreffende rechtsgebied inhouden.

Deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgericht" zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', 'voorzien', 'verwachten', 'voornemens zijn', 'kunnen', 'zullen', 'van plan zijn', 'blijven', 'aan de gang zijn', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'nastreven', 'trachten', 'zouden' of 'moeten', en bevatten verklaringen van de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke verklaringen geen enkele garantie bieden voor het rendement in de toekomst. De feitelijke bedrijfsresultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn verondersteld. De Vennootschap verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Deze mededeling vormt noch een (onderdeel van een) aanbieding van effecten in de Verenigde Staten, noch een uitnodiging om effecten te kopen in de Verenigde Staten. De hier genoemde

Confidential

NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE AMERIKAANSE OVERZEESE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, DEELSTATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED. DEZE MEDEDELING DIENT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN HOUDT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN ENIG RECHTSGEBIED IN.

effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of onder de effectenwetgeving van iedere deelstaat of ieder rechtsgebied in de Verenigde Staten, en mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd in de Verenigde Staten, tenzij overeenkomstig een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen van de US Securities Act en overeenkomstig alle geldende effectenwetten van iedere deelstaat of ieder rechtsgebied in de Verenigde Staten. De emittent van de effecten heeft geen enkel gedeelte van de transactie geregistreerd in de Verenigde Staten en is dat niet voornemens. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Met betrekking tot iedere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk afzonderlijk een "Relevante Lidstaat") is een hierin genoemd effectenaanbod uitsluitend gericht aan (i) gekwalificeerde beleggers in de Relevante Lidstaat in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EC, evenals alle uitvoeringsmaatregelen in iedere Relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening") overeenkomstig de prospectusvrijstelling zoals voorzien in artikel 1(4)(a) van de Prospectusverordening of (ii) natuurlijke of rechtspersonen, anders dan gekwalificeerde beleggers, voor een totale tegenwaarde van ten minste 100.000 EUR per investeerder overeenkomstig de prospectusvrijstelling zoals voorzien in artikel 1(4)(d) van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers").

In het Verenigd Koninkrijk is deze mededeling uitsluitend gericht aan en is iedere hierin genoemde investering of investeringsactiviteit uitsluitend beschikbaar voor en zal die alleen worden verricht met "gekwalificeerde beleggers" zoals omschreven in artikel 2 (e) van de Prospectusverordening als gewijzigd en omgezet in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de wetten van 2018 en van 2020 inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (de "UK Prospectus Regulation") die eveneens (x) personen zijn met professionele ervaring op het gebied van beleggingen die onder de definitie vallen van "investment professionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of die (y) zogenaamde "high net worth companies, unincorporated associations, etc." in de zin van artikel 49(2) (a) tot (d) van de Order zijn, of die (z) personen zijn aan wie dergelijke informatie anderszins op geoorloofde wijze mag worden medegedeeld (waarbij alle dergelijke personen samen "Relevante Personen" worden genoemd). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet handelen naar of vertrouwen op deze mededeling of hun handelingen daarop baseren.

In Zwitserland is een hierin genoemd effectenaanbod uitsluitend gericht aan "professionele cliënten" in de zin van artikel 4 iuncto 36 van de Zwitserse wet inzake financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018 ("FINSA") (waarbij dergelijke personen "Professionele Cliënten" worden genoemd). De aanbieding is derhalve vrijgesteld van de verplichting om een prospectus overeenkomstig FINSA op te stellen en te publiceren, en de effecten zullen niet tot de handel op een Zwitsers handelsplatform worden toegelaten. Deze

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Home Invest Belgium NV published this content on 29 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2023 07:31:13 UTC.