Kendrion N.V.

Toelichting controlerend jaarrekening 2023

15 april 2024

Samenvatting accountantscontrole

Audit Kendrion N.V. 2023

Jaarrekeningen bestuursverslag

 • Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, getekend op 28 februari 2024
 • Rapport met beperkte mate van zekerheid ten aanzien van sustainability informatie (pagina 38 tot 64 van de jaarrekening)

Kernpunten van controle

 • IT
 • Waardering van verliezen in China
 • Groepscontrole

Reikwijdte

De audit heeft zich voornamelijk gericht op significante groepsentiteiten, significante risico's en/of entiteiten met complexe activiteiten.

Materialiteit

 • Materialiteit is EUR 1.1 miljoen (2022: EUR 1.5 miljoen)
 • Voor groepsonderdelen lagere materialiteit gehanteerd (max. EUR 577 duizend)
 • Fouten groter van EUR 55 duizend gerapporteerd aan Audit Commissie

Communicatie RvB / AC van de RvC

 • Audit plan (juli 2023)
 • Management letter (december 2023)
  • Processen
  • IT
 • Accountantsverslag (februari 2024)

Materialiteit

Materialiteit:

 • Materialiteit is gebaseerd op zowel winst voor belasting als EBITDA
 • Materialiteit voor de jaarrekening als geheel is bepaald op EUR 1.1 miljoen
 • Voor de onderliggende componenten is een lagere materialiteit gebruikt, welke niet hoger is geweest dan EUR 577 duizend
 • Geconstateerde afwijkingen groter dan EUR 55 duizend (of indien relevant vanwege kwalitatieve redenen) worden gerapporteerd aan Management en de RvC

Groepscontrole

Communication and oversight over components auditors

 • Alle entiteiten zijn gecontroleerd door Deloitte Member firms
 • Het groepsteam heeft instructies gestuurd naar alle betrokken Deloitte member firms
 • Er hebben op periodieke basis (online) meetings plaatsgevonden ten aanzien van de status van de controle
 • Groepsteam heeft deelgenomen aan alle slotbesprekingen
 • Het groepsteam heeft de Kendrion locaties in Tsjechië, US en China bezocht waarbij gesprekken met lokaal management en lokale Deloitte accountant hebben plaatsgevonden, inclusief review van het controledossier

Interne beheersing en de IT omgeving

Interne beheersing

 • Evaluatie van de opzet en het bestaan van relevante interne beheersingsmaatregelen (incl. tone at the top)
 • Bevindingen op de interne beheersing zijn gerapporteerd aan het management en de Audit Commissie als onderdeel van onze management letter

IT omgeving

 • IT werkzaamheden zijn uitgevoerd door Deloitte Nederland
 • Cyber security is onderdeel van onze risico analyse en IT werkzaamheden
 • Ondanks dat er stappen zijn gezet in de interne beheersing van de IT omgeving kunnen wij hier nog niet op steunen

Kernpunten van de controle

General IT

We hebben onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

 • Het beoordelen van de relevante general IT controls, processen en procedures
 • IT specialisten ingeschakeld die ons hebben geholpen bij het testen van de general IT controls

Waardering van verliezen in China

We hebben onder andere de volgende werkzaamheden verricht (mede met behulp van Deloitte China):

 • Het evalueren van de door Kendrion opgestelde evaluatie
 • Het uitvoeren van een site visit en file review in China. Tijdens ons bezoek hebben we ook besprekingen gevoerd met lokaal management inzake de toereikendheid van de toekomstige winsten
 • Voor de belangrijkste assumpties ter onderbouwing van de toekomstige winsten hebben wij onderliggende documenten geïnspecteerd
 • De toereikendheid beoordeeld van de toelichting in de jaarrekening

Groepscontrole

We hebben onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

 • Het uitvoeren van ons plan ten aanzien van de groepscontrole waarin is opgenomen welke mate van aansturing en overzicht benodigd is voor iedere component. Dit plan omvatte ook het uitsturen van instructies naar de relevante Deloitte organisaties Zelf controleren van diverse corporate topics waaronder goodwill impairment, IFRS 16, SBP, IT and belastingen
 • Het uitvoeren van de controle van de corporate entiteiten, Kendrion (Shelby) Inc. and 3T B.V.
 • Het vaststellen van de consistente toepassing van de group accounting policies

Specialisten in de controle

Specialisten in de controle

Wij hebben specialisten gebruikt in een aantal gebieden van de controle:

Onderwerp

Kernpunten in

controle?

Belastingen

Ja*

IT audit

Ja

Fraude risico's

Nee

Goodwill waardering

Nee

Pensioenen (in bepaalde landen)

Nee

Sustainability informatie

Nee

 • Deloitte belastingspecialisten zijn betrokken geweest bij belastingen, maar niet specifiek voor het door ons geformuleerde kernpunt

Compliance met wet- en regelgeving

Continuïteit

Compliance met wet- en regelgeving

 • Verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie omtrent het naleven van wet- en regelgeving die van directe invloed is op de financiële overzichten
 • Alert op indicaties van (vermoedens) van niet-naleving van wet- en regelgeving
 • Discussie met Executive Board, Audit Commissie en andere relevante personen binnen de organisatie
 • Lezen van alle relevante interne samenvattingen van belangrijke besprekingen en correspondentie met regelgevende instanties

Continuïteit:

 • Jaarrekening is door de Executive Board opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling
 • Werkzaamheden gericht op evaluatie van de continuïteitsbeoordeling door het management, onder andere:
  • Evalueren van de redelijkheid van de door management gehanteerde veronderstellingen
  • Evalueren of alle relevante informatie waarvan wij op de hoogte zijn, is betrokken in de beoordeling door management
  • Beoordelen van de toekomstparagraaf als onderdeel van onze werkzaamheden op het jaarverslag

Fraude risico's

Algemeen

 • Wet- en regelgeving vereist dat de accountant in haar controle aandacht heeft voor fraude

Welke procedures hebben wij uitgevoerd bij Kendrion NV ten aanzien van fraude en management override?

 • Beoordeling opzet en implementatie van relevante interne beheersingsmaatregelen (waaronder ook de fraude risico analyse van management), code of conduct, whistleblower en registratie van incidenten
 • Hiernaast specifieke aandacht tijdens de gehele controle waaronder:
 • Genereren en verwerken van (handmatige) journaalposten
 • Analyseren van schattingen van management
 • Analyseren van significante transacties buiten de normale bedrijfsuitoefening
 • Fraude gesprekken met Audit Committee, Executive Board, the Business Risk & Audit Function and Global Financial

Reporting & Corporate Accounting

Onze fraude specialisten hebben wij betrokken bij alle fases van de controle en zij zijn ook betrokken geweest bij de interactie met onze component auditors.

ESG Rapportage

Beperkte zekerheid ten aanzien van Kendrion's sustainability informatie

 • Rapport met beperkte zekerheid ten aanzien van een vijftal KPIs:
  • Energie verbruik en CO2 uitstoot
  • Ongelukken en hiermee samenhangende verlies van aantal werkbare uren
  • Ziekteverzuim
  • Aantal audits uitgevoerd bij leveranciers
 • Wij hebben deze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlandse wetgeving, inclusief standaard 3810N - 'Assurance- opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving'

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Kendrion NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 09:42:01 UTC.