1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Kinepolis Group NV
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    KIN   BE0974274061

KINEPOLIS GROUP NV

(KIN)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  13:27 18-08-2022
47.94 EUR   -0.75%
09:55Solide halfjaarresultaten Kinepolis
AM
09:32Brusselse beurs iets lager geopend
AM
07:22Kinepolis verwelkomt beduidend meer bezoekers
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Kinepolis : Verslag van de Commissaris over het enkelvoudig jaarverslag 2021

01/04/2022

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Kinepolis Group NV over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Kinepolis Group NV (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 8 mei 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Kinepolis Group NV uitgevoerd gedurende 27 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2021, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 658.479.224 en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van EUR 2.541.509.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2021 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG

Réviseurs d'Entreprises BV/SRL

Ondernemingsnummer

KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG Réviseurs d'Entreprises, a Belgian BV/SRL and

0419.122.548

a member firm of the KPMG global organization of independent member firms

Zetel:

BTW BE 0419.122.548

affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by

Luchthaven Brussel Nationaal 1K

RPR Brussel

guarantee. All rights reserved.

B-1930 Zaventem

IBAN : BE 95 0018 4771 0358

Document Classification: KPMG Public

BIC : GEBABEBB

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Kernpunt van de controle

Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.

Bijzondere waardevermindering van deelnemingen in dochterondernemingen

We verwijzen naar VOL-kap 6.4.1, VOL-kap 6.5.1 en VOL-kap 6.15 van de jaarrekening.

 • - Omschrijving

  De vennootschap is de uiteindelijke moedermaatschappij van de Kinepolis Groep. Als moedermaatschappij bezit het de deelnemingen in dochterondernemingen die worden gewaardeerd aan historische kostprijs, tenzij management vaststelt dat er een duurzame minderwaarde of ontwaarding bestaat. Deelnemingen in dochterondernemingen worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen bij het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de Belgische boekhoudprincipes.

  Het management heeft de volgende benadering toegepast om te bepalen of deze activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering. De netto boekwaarde van elke deelneming wordt vergeleken met het aandeel in het eigen vermogen aangehouden door de vennootschap in elke deelneming. Om te beoordelen of de bijzondere waardevermindering duurzaam is, houdt het management rekening met recente financiële prestaties van de dochteronderneming, de gebudgetteerde toekomstige prestaties en, indien van toepassing, andere elementen.

 • - Bijzondere waardeverminderingen van deelnemingen in dochter-ondernemingen is een kernpunt van onze controle vanwege:

  de grootte van deze balanspositie (zijnde 66 % van de totale activa); en het vereiste inschattingsvermogen van het management om de analyse te beoordelen die voornamelijk betrekking heeft op het al dan niet duurzame karakter van een bijzondere waardevermindering van de deelneming.

 • - Onze controlewerkzaamheden

  Wij hebben onder meer volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

 • wij hebben de belangrijkste gegevens die door het management zijn gebruikt, aangesloten met de onderliggende stukken, met name, de eigenvermogenswaarde, het eigendomspercentage en andere financiële informatie met betrekking tot de verschillende verbonden partijen;

 • indien er op basis van onze werkzaamheden aanwijzingen waren voor een duurzame waardevermindering, hebben we de belangrijkste assumpties en gegevens die in het door het management gebruikte waarderingsmodel worden gebruikt, zoals voorspelde inkomsten, bedrijfskosten, vervangingsinvesteringen en respectievelijke gewogen gemiddelde kost van het vermogen kritisch beoordeeld, rekening houdend met onze kennis van de vennootschap en de bioscoopsector. We hebben het historisch inschattingsvermogen van de vennootschap om kasstromen te voorspellen, beoordeeld en de redelijkheid van de huidige verwachtingen kritisch benaderd rekening houdend met de toekomstige strategie van de vennootschap en ons inzicht van de resultaten van de vennootschap in het verleden;

we hebben de mathematische nauwkeurigheid van de verdisconteerde toekomstige kasstromen nagegaan;

we hebben sensitiviteitsanalyses uitgevoerd met betrekking tot de gewogen gemiddelde kost van het vermogen en de toekomstige kasstromen die door de vennootschap worden gebruikt om te beoordelen welke ingrijpende wijzigingen in assumpties zouden resulteren in een andere conclusie en om te beoordelen of er aanwijzingen waren voor een mogelijke beïnvloeding van het management bij het bepalen van de assumpties.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van eencommissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

 • - het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;

 • - het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

 • - het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden

om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Uit de aangelegenheden die met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

Disclaimer

Kinepolis Group NV published this content on 01 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 April 2022 07:58:04 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over KINEPOLIS GROUP NV
09:55Solide halfjaarresultaten Kinepolis
AM
09:32Brusselse beurs iets lager geopend
AM
07:22Kinepolis verwelkomt beduidend meer bezoekers
AM
07:01Kinepolis ziet bioscoopbezoek verder herstellen en herwint financiële slagkracht
GL
06:48BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
17/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
17/08Brussel in het rood
AM
17/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
16/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
16/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
Meer nieuws
Analistenadviezen over KINEPOLIS GROUP NV
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 575 M 584 M -
Nettowinst (verlies) 2022 67,6 M 68,7 M -
Nettoschuld 2022 565 M 575 M -
Koers/winst-verhouding 2022 19,8x
Dividendrendement 2022 2,42%
Marktkapitalisatie 1 303 M 1 325 M -
Beurskap. / Omzet 2022 3,25x
Beurskap. / Omzet 2023 2,51x
Aantal werknemrs 1 962
Percentage vrij verhandelbaar 50,2%
Grafiek KINEPOLIS GROUP NV
Duur : Periode :
Kinepolis Group NV : Grafische technische analyse Kinepolis Group NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse KINEPOLIS GROUP NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 3
Laatste slotkoers 48,30 €
Gemiddelde koersdoel 73,50 €
Spread / Gemiddelde doel 52,2%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Eddy Duquenne Managing Director & Executive Director
Joost Bert Chairman
Bjorn van Reet Chief Information Officer
Marion Debruyne Independent Non-Executive Director
Ignace van Doorselaere Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
KINEPOLIS GROUP NV-11.86%1 325
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.-21.47%11 039
WANDA FILM HOLDING CO., LTD.-23.45%3 898
CINEMARK HOLDINGS, INC.6.45%2 028
EVENT HOSPITALITY & ENTERTAINMENT LIMITED3.99%1 714
PVR LIMITED48.95%1 488