Miko NV

Steenweg op Mol 177

2300 Turnhout

KBO nr. 0404.175.739

RPR Turnhout

Halfjaarlijks financieel verslag 2022

Inhoudsopgave

1

Management toelichting bij de halfjaarlijkse financiële overzichten

............................................... 2

1.1

Geconsolideerde resultaten .....................................................................................................

2

1.2

Balans en kasstromen ..............................................................................................................

2

1.3

Segment informatie .................................................................................................................

3

1.4

Belangrijke gebeurtenissen ......................................................................................................

3

1.5

Vooruitzichten..........................................................................................................................

3

2

Geconsolideerde financiële overzichten ..........................................................................................

3

2.1

Alternatieve prestatiemaatstaven.............................................................................................

4

2.2

Geconsolideerde resultatenrekening volgens IFRS (in KEUR)..................................................

5

2.3

Geconsolideerde balans volgens IFRS (in KEUR) ......................................................................

7

2.4

Tabel evolutie eigen vermogen (in KEUR)................................................................................

8

2.5

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in KEUR) ........................................................................

9

3

Beperkte toelichting bij de halfjaarlijkse financiële staten .............................................................

10

3.1

Conformiteitsverklaring .........................................................................................................

10

3.2

Dividenden.............................................................................................................................

11

4

Belangrijkste risico's en onzekerheden ..........................................................................................

11

5

Transacties met verbonden partijen...............................................................................................

11

6

Verantwoordelijkheidsverklaring....................................................................................................

12

1

1 Management toelichting bij de halfjaarlijkse financiële overzichten

1.1 Geconsolideerde resultaten

Sinds midden 2021 legt de Miko-groep zich enkel toe op koffieservice na de verkoop van de kunststofverpakkingsafdeling - "Miko Pac" - aan de Duitse verpakkingsgroep PACCOR.

Om de resultaten vergelijkbaar te maken werden daarom de resultaten die de kunststofafdeling realiseerde in het eerste halfjaar van 2021, alsook alle opbrengsten en kosten die in dat jaar met de verkoop van de kunststofafdeling gepaard gingen, geëlimineerd. Na eliminatie stegen de aangepaste EBIT en EBITDA, respectievelijk met 122% en 133%, tot 4,9 miljoen en 15,4 miljoen euro. Het nettoresultaat nam toe met 125% tot 2,7 miljoen euro.

De activiteit die overbleef betreft "koffieservice". Hierbij wordt in diverse thuislanden onder het motto "uw koffie, onze zorg" vooral via eigen dochterondernemingen een koffieservice aangeboden aan het buitenhuissegment, zoals kantoren, bedrijven, horeca en instellingen.

In de eerste jaarhelft speelden 2 tegengestelde markttendensen:

  • enerzijds zwengelde de geopolitieke instabiliteit de grondstoffenprijzen en operationele kosten aan. Deze inflatoire tendensen konden niet volledig aan de markt worden doorgerekend;
  • anderzijds waren de gevolgen van COVID in 2022 minder aanzienlijk dan in 2021, behalve in de voor onze groep belangrijke Nederlandse markt waar tot midden maart nog een lockdown gold.

Bovengenoemde resultaten bevatten ook die van de Nederlandse vending operator MAAS en de Belgische private label brander SAS Koffie. Beiden werden overgenomen in de tweede helft van 2021. Zonder deze overnames zou de EBITDA zijn toegenomen met 80 %. De investeringen bedroegen 14,6 miljoen euro.

1.2 Balans en kasstromen

Het balanstotaal bleef nagenoeg gelijk aan vorig jaar, net zoals de operationele kasstroom. Deze laatste bedroeg 9 mio euro in de eerste jaarhelft van 2022.

De investeringen bedroegen 14,6 mio euro. Het betreft hier voornamelijk investeringen in een windturbine in aanbouw, koffiemachines en wagens en bestelwagens in leasing.

Er werd voor 3,5 mio euro aan financiële en leasingschulden terugbetaald alsook 2,2 mio euro financiële schulden bij financiële instellingen. Anderzijds werden er ook nieuwe financiële schulden aangegaan voor een bedrag van 4,5 mio euro.

2

1.3 Segment informatie

Door de verkoop van de kunststofafdeling bestaat de Miko groep nog slechts uit 1 segment. De aangepaste EBIT is het werkelijk operationele resultaat van de Miko groep.

1.4 Belangrijke gebeurtenissen

In april van dit jaar was Miko het slachtoffer van een cyberaanval. Een uitgebreid team van interne en externe professionals heeft snel gehandeld, zodat Miko spoedig weer operationeel was en de financiële gevolgen tot een minimum herleid werden.

In mei maakte Miko bekend dat er in haar regenwoudreservaat een nieuwe bloem werd ontdekt. Deze werd geregistreerd als de MA(a)Sdevallia purocafeana, genoemd naar het recent overgenomen MAAS koffie. Met een deel van de opbrengst van de verkoop van haar duurzame Puro koffie koopt Miko wereldwijd regenwoud aan, ondertussen al meer dan 500.000.000 m2. Het betreft de vierde biologische soort die daarin werd ontdekt. Naast een kikker (officieel de "Pristimantis Puruscafeum"), komen er ook nog twee orchideeën in het rijtje voor.

1.5 Vooruitzichten

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep: "Over onze eerste jaarhelft mogen wij in de gekende moeilijke marktomstandigheden tevreden zijn.

In bepaalde segmenten van ons cliënteel, zoals bij de overheid, blijft het thuiswerk voorlopig de norm. We merken momenteel wel dat meer en meer mensen terug naar kantoor gaan. Ook is het niet mogelijk te voorspellen wat de toekomstige impact zal zijn van de blijvende geopolitieke instabiliteit. Daarom formuleren wij geen vooruitzichten."

3

2 Geconsolideerde financiële overzichten

2.1 Alternatieve prestatiemaatstaven

Alternatieve

Definitie

Reconciliatie

prestatiemaatstaven

EBIT

Winst uit operationele

Totale opbrengsten en overige exploitatie baten verminderd met de

activiteiten vóór financiële

totale kosten met uitsluiting van opbrengsten en kosten met betrekking

kosten en belastingen voor

de niet verder gezette activiteiten

resultaat niet -verdergezette

activiteiten

Aangepaste EBIT

Winst uit operationele

EBIT vermeerderd/verminderd met

activiteiten vóór financiële

-

Opbrengsten mbt niet verdergezette activiteiten

kosten, belastingen,

-

Kosten mbt niet verdergezette activiteiten

EBIT 2021

2.224 Keur

+Resultaat stopgezette activiteit

+42.886 Keur

Aangepaste EBIT 2021

45.110 Keur

4

2.2 Geconsolideerde resultatenrekening volgens IFRS (in KEUR)

30/06/2022

30/06/2021

(KEUR)

(KEUR)

Opbrengsten

130.039

48.429

Opbrengsten uit de verkoop van goederen

122.265

43.897

Huurinkomsten

6.099

4.460

Opbrengsten verkopen vaste activa

1.675

72

Overige exploitatiebaten

2.276

2.241

Grond- en hulpstoffen

-61.938

-22.534

Personeelskosten

-36.233

-14.191

Afschrijving en amortisaties

-10.837

-4.530

Overige exploitatiekosten

-18.377

-7.191

Totale kosten

-127.385

-48.446

Winst uit operationele activiteiten vóór belasting en

4.930

2.224

financieringskosten (EBIT)

Resultaat niet verdergezette activiteiten

42.886

Aangepaste winst uit operationele activiteiten vóór

4.930

45.110

belasting en financieringskosten (aangepaste EBIT)

Netto financieel resultaat

-873

-323

Financiële baten

4

330

Financiële lasten

-877

-653

Winst vóór belastingen

4.057

44.787

Vennootschapsbelasting

-1.266

-573

Nettowinst van de groep

2.791

44.214

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

64

114

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO

2.727

44.100

Winst per aandeel

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

1.242.000

1.242.000

Gewone winst per aandeel,

2,20

35,51

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in euro)

Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect

1.239.371

1.242.636

Verwaterde winst per aandeel,

2,20

35,49

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in euro)

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Miko NV published this content on 23 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 September 2022 22:54:06 UTC.