1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. MKB NedSense N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    NEDSE   NL0009312842

MKB NEDSENSE N.V.

(NEDSE)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  17:11 06-07-2022
0.1410 EUR   +10.16%
29/06MKB NEDSENSE N : AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten
PU
22/06MKB NEDSENSE N : Notulen
PU
18/05MKB NEDSENSE N : Akte van statutenwijziging
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

MKB NedSense N : Notulen

22/06/2022 | 16:25

Concept notulen

AVA MKB Nedsense N.V. 30 juli 2021

Aanvang: Donderdag 30 juni om 12:00 uur

Agendapunt 1. Opening en mededelingen

De voorzitter (de heer Hettinga) heet de aanwezigen welkom bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense.

De Corona-tijd legt beperkingen op bij het houden van de aandeelhoudersvergadering. De vergadering vindt fysiek plaats, maar vergadergerechtigden zijn gevraagd om via het digitale kanaal (ZOOM) aan de vergadering deel te nemen.

Bij de vergadering zijn tevens aanwezig de heer De Vries, bestuurder en op afstand commissaris Van Dam.

Ten aanzien van het formele gedeelte constateert de voorzitter dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en via www.mkbnedsense.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen.

Op de registratiedatum 2 juni 2021 bestond het geplaatste kapitaal uit: 40.600.000 gewone aandelen en 41.400.000 aandelen A. Het aantal stemrechten bedraagt tevens 82.000.000.

In deze vergadering zijn vertegenwoordigt 49 aandeelhouders met 58.010.764 aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenveel stemmen op een totaal van 82.000.000. Er is daarmee 70,7% van de stemmen aanwezig, alle stemmen zijn al voor deze vergadering uitgebracht.

Per email zijn vragen binnengekomen van de heer Rienks en de Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB); deze zullen worden behandeld bij het betreffende agendapunt. Daarnaast is er bij de rondvraag de mogelijkheid vragen stellen via de chatfunctie.

De stemming heeft voorafgaand aan de AVA al via de elektronische weg plaatsgevonden, maar bij de stempunten zal de mogelijkheid geboden worden alsnog te stemmen.

Agendapunt 2: Jaarbericht 2020 en Jaarverslag 2019/2020

Agendapunt 2a. Verslag van het bestuur over het jaar 2020

De heer de Vries zal de bij dit agendapunt behorende vragen behandelen.

Pagina 1 van 6

 1. Eind vorig jaar heeft u bekend gemaakt dat de investeringsfocus van MKB Nedsense gelegd zal worden op de ICT-sector. Met name in de informatie, communicatie en technologie. Wij hebben hiervan nog weinig gemerkt. Hoever bent u met deze strategie en wanneer kunnen wij de eerste resultaten van deze strategie verwachten? (SBR)
 2. Vorig jaar werd aangekondigd dat MKB Nedsense ICT-bedrijven wil gaan overnemen. Tot nu toe is dat niet gelukt. Het schiet dus niet op. Gaat alles nog steeds volgens verwachting? Bent u nog steeds vol goede moed? Of is er toch sprake van dat het tegen zit? Graag wat meer informatie over uw pogingen om ICT-bedrijven over te nemen. (dhr. Rienks)
 3. Wanneer gaat de naamsverandering van MKB Nedsense in Cloud Entec daadwerkelijk plaatsvinden? (Rienks)

Dit eerste cluster aan vragen gaat over de strategieverandering naar ICT bedrijven die we eind vorig jaar hebben aangekondigd, inclusief de naamsverandering naar Cloud Entec.

De heer De Vries licht toe dat vorig jaar besloten is hebben om een nieuwe strategie te presenteren. Dit om beleggers meer houvast te geven naar welke investeringen we zoeken. Op dat moment de verwachting dat we wel een of meerdere overnames in de ICT sector konden aankondigen. Helaas is het afronden van een dergelijke overname nog niet gelukt. Enerzijds zijn we kritisch op mogelijke investeringen en anderzijds waren er zaken bij de overnamekandidaat waar we geen invloed op hadden. De intentie van MKB Nedsense om verder uit te bouwen in het ICT segment staat nog steeds overeind. Dit wil niet zeggen dat de strategie in steen is gebeiteld. De naamsverandering naar Cloud Entec wordt pas uitgevoerd indien er investeringen zijn gepleegd. Ondertussen kijken we ook naar andere opties zoals het actiever investeren van de cashpositie.

 1. MKB Nedsense heeft geen eigen personeel. Het personeel van Value8 doet al het werk. Tot nu toe stuurt Value8 daar kennelijk geen rekening voor naar MKB Nedsense. Hoe luiden de afspraken hierover tussen Value8 en MKB Nedsense? Wanneer gaat Value8 wel kosten in rekening brengen? (dhr. Rienks)
  De voorzitter licht toe dat tot nu toe MKB Nedsense geprobeerd heeft om de doorlopende kosten te beperken. Dit kan o.a. doordat Value8 de meeste administratieve zaken oppakt. De bedoeling is echter dat MKB Nedsense los van Value8 opereert.
 2. Is de overname van bedrijven van Value8, met name Keesmakers en AmsterdamGold, nu definitief niet meer aan de orde? (dhr. Rienks)
  Antwoord:
  Indien de ICT investering doorgaat zal Keesmakers en AmsterdamGold waarschijnlijk niet meer aan de orde zijn.

Pagina 2 van 6

 1. MKB Nedsense heeft vorig jaar de strategie veranderd. Het is nu de bedoeling om actief te zijn in de ICT-wereld. Passen de reeds in bezit zijnde bedrijven Axess en GNS Brinkman wel bij die nieuwe strategie? (dhr. Rienks)
  Axess en GNS Brinkman passen in deze strategie aangezien het onder het kopje technologie valt binnen ICT. Dit gezegd hebbende is MKB Nedsense een investeringsmaatschappij en houdt zij per definitie de mogelijk open om portefeuillebedrijven te verkopen.
 2. De Value8 Tech Group heeft in 2020 een verlies geleden van €288.000 (pagina 43 van het jaarbericht 2020). (dhr. Rienks)
  Het betreffende bedrag is niet het verlies maar de waardering van de BV op basis van de netto vermogenswaarde. Het betreft twee vennootschappen waarin o.a. holdingkosten worden gemaakt voor de Value8 Tech Group.
 3. Rooster van aftreden. (SRB)
  Antwoord:
  Het is altijd zo dat bij een eenkoppig bestuur er een risico bestaat dat die aftreedt, nog los van het rooster. Op termijn zal de omvang van het bestuur verder groeien in lijn met de groei van de activiteiten.
 4. In de R.v.C. is de exit strategie besproken. Wat verstaat u onder een exit strategie en heeft u plannen om MKB Nedsense eventueel te ontmantelen? (SRB)
  Antwoord:
  Een investeringsmaatschappij dient nu eenmaal een exitstrategie te hebben voor haar portefeuillebedrijven. Dit houdt in dat er frequent wordt gekeken naar de portefeuille van bedrijven en ook of het beter is om bestaande portefeuille bedrijven te verkopen of juist uit te breiden. Er bestaan geen plannen om MKB Nedsense te ontmantelen.
 5. U heeft binnen de RvC. verdere professionalisering van de organisatie besproken. Hoe ziet deze er uit? (SRB)
  Antwoord:
  Als er nieuwe activiteiten worden ontplooid of bedrijven worden overgenomen gaat dit naar een 'next level'.

11.

a. Hoe groot is de kans dat u binnen afzienbare tijd een accountant? (SRB)

We zien in de markt dat er een probleem is op het gebied van oob-accountants. We hadden in Nederland negen oob-accountants, drie daarvan, te weten accon avm, Grand

Pagina 3 van 6

Thornton en Baker Tilly hebben hun ingeleverd. Dat betekent dat organisaties die een van die drie oob-accountants als controlerend accountants hadden, op zoek moesten naar een nieuwe. Er is duidelijk gebleken dat er een capaciteitsprobleem is en dat capaciteitsprobleem wordt nog verder vergroot door COVID en de controle die accountants moeten doen op de aanspraak op de NOW-regeling. Dat probleem is niet zomaar opgelost. Het wetsvoorstel omtrent een aanwijsbevoegdheid moet hier verbetering in brengen, maar dat wacht op de nieuwe regering. We kunnen daar verder niet zo veel aan doen, wat we wel kunnen, is aan u wel een machtiging vragen en dat is gedaan bij agendapunt 7.

b. Overweegt u om eventueel naar Curaçao te vertrekken? (SRB)

Morefield is een beursfonds dat is al sinds 1983 in Curaçao gevestigd is (net als bijvoorbeeld Hunter Douglas). Verhuizen van MKB Nedsense naar Curaçao juridisch niet mogelijk. We vinden de situatie rond de accountant zeer teleurstellend. We kijken naar allerlei mogelijk oplossingen.

Agendapunt 2b: Vaststelling van de jaarverslag over het boekjaar 2019/2020 (stempunt)

Voorgesteld wordt om de jaarverslag 2019/2020 vast te stellen.

We bieden we kort de mogelijkheid om indien u nog niet vooraf gestemd heeft via de chatknop te stemmen, zich te onthouden van stemming of tegen te stemmen voor alle agendapunten. Deze stemmen kunnen ook achteraf nog meegenomen worden.

Er zijn 56.503.852 stemmen voor, 0 tegen en 1.506.912 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 2c: Adviserende stemming inzake het beloningsverslag (stempunt)

Het beloningsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter adviserende stemming voorgelegd.

Er zijn 58.001.211 stemmen voor, 226 tegen en 9.327 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3a: Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur (stempunt)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2020 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Pagina 4 van 6

Er zijn 56.503.626 stemmen voor, 226 stemmen tegen en 1.506.912 onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 3B: Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2020 in functie waren voor het gehouden toezicht over dat boekjaar.

Er zijn 56.503.626 stemmen voor, 226 stemmen tegen en 1.506.912 onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 4: Toelichting op het dividendbeleid

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarbericht 2020 en het jaarverslag.

Agendapunt 5: Uitgifte van Aandelen

Agendapunt 5a: Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning

van rechten op het verwerven daarvan

(stempunt)

Agendapunt 5a betreft het voorstel om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven.

Er zijn 57.994.711 stemmen voor, 12.443 stemmen tegen en 2.499 onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 5b: Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van

voorkeursrechten

(stempunt)

Bij agendapunt b gaat over de uitsluiting van het voorkeursrecht.

Er zijn 57.994.863 stemmen voor, 12.463 stemmen tegen en 2.327 onthoudingen, daarmee is het agendapunt met 99,98% aangenomen

Agendapunt 6: Inkoop van aandelen

(Machtiging van Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het

kapitaal van de Vennootschap)

(stempunt)

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het verwerven van gewone aandelen aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap.

Er zijn 58.007.537 stemmen voor, 217 stemmen tegen en 1.899 onthoudingen, daarmee is het agendapunt met 100,00% aangenomen.

Pagina 5 van 6

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

MKB Nedsense NV published this content on 22 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2022 14:24:04 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over MKB NEDSENSE N.V.
29/06MKB NEDSENSE N : AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten
PU
22/06MKB NEDSENSE N : Notulen
PU
18/05MKB NEDSENSE N : Akte van statutenwijziging
PU
18/05MKB NEDSENSE N : Oproep, agenda en toelichting AVA 29 juni 2022
PU
06/05MKB Nedsense NV maakt winstcijfers bekend voor het volledige jaar eindigend op 31 decem..
CI
24/03MKB NEDSENSE N : Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt in 2021
PU
24/03MKB Nedsense boekt kleine winst
AM
24/03MKB NEDSENSE N : Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt in 2021
PU
2021TI-Holdings meldt belang in MKB Nedsense
AM
2021MKB NEDSENSE N : MKB Nedsense investeert in waterstofstart-up
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet
Nettowinst (verlies)
Nettoschuld
Koers/winst-verhouding
Dividendrendement
Marktkapitalisatie 12,8 M 13,1 M -
Beurskap. / Omzet -1
Beurskap. / Omzet 0
Aantal werknemrs -
Percentage vrij verhandelbaar 13,4%
Grafiek MKB NEDSENSE N.V.
Duur : Periode :
MKB NedSense N.V. : Grafische technische analyse MKB NedSense N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse MKB NEDSENSE N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Peter-Paul Ferdinand de Vries Chief Executive Officer
Gerben P. Hettinga Chairman-Supervisory Board
Derek van Dam Member-Supervisory Board
Hans Poul Veldhuyzen van Zanten Member-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
MKB NEDSENSE N.V.-29.78%13
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED-18.66%59 730
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.-29.79%53 813
LONDON STOCK EXCHANGE PLC7.22%49 331
DEUTSCHE BÖRSE AG5.57%29 214
NASDAQ-25.91%25 935