Op 5 september 2023 sloten MTR Corporation Limited ("het Bedrijf") en de Secretaris voor Transport en Logistiek voor en namens de Overheid: de projectovereenkomst voor de financiering, het ontwerp, de bouw, de voltooiing, de pre-exploitatie, de exploitatie en het onderhoud van het Kwu Tung Station, en aanverwante diensten en faciliteiten, die het Bedrijf voor eigen rekening voor de Franchise Periode zal bezitten, exploiteren en onderhouden (de ?KTU Projectovereenkomst?); en de projectovereenkomst voor de financiering, het ontwerp, de bouw, de voltooiing, de pre-operatie, de exploitatie en het onderhoud van de Tuen Mun South Extension, en bijbehorende diensten en faciliteiten, die eigendom zullen zijn van, geëxploiteerd en onderhouden zullen worden door het Bedrijf voor eigen rekening gedurende de Franchise Periode (de ?TME Projectovereenkomst?), (tezamen de ?Projectovereenkomsten Nieuwe Gebieden?). De Projectovereenkomsten Nieuwe Gebieden bevatten de volgende hoofdvoorwaarden: De belangrijkste verplichtingen van het Bedrijf: Het Bedrijf zal de Nieuwe Gebieden Projectwerken uitvoeren of laten uitvoeren en zal respectievelijk de KTU Werken en de TME Werken in bedrijf stellen, exploiteren en onderhouden. Het ontwerp, de bouw, de voltooiing, het testen, de inbedrijfstelling, de pre-exploitatie, de exploitatie en het onderhoud van respectievelijk de KTU Werken, de NOL-Vooruitgangswerken (indien van toepassing) en de TME Werken zullen worden uitgevoerd op een wijze die de verantwoordelijkheden en verplichtingen van het Bedrijf krachtens de MTR-Verordening, de Operationele Overeenkomst en de relevante onderdelen van de Projectovereenkomsten voor de Nieuwe Gebieden weerspiegelt en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij de nakoming van haar verplichtingen krachtens de Projectovereenkomsten voor de Nieuwe Gebieden zal het Bedrijf alle relevante wettelijke of andere wettelijke vereisten naleven en naleven die van toepassing zijn op de Projecten in de Nieuwe Gebieden. Het Bedrijf zal de Projecten in de Nieuwe Gebieden uitvoeren met de vakkundigheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs verwacht kan worden van een professionele en competente entiteit en exploitant voor de levering van spoorwegprojecten die zich bezighoudt met de levering van nieuwe spoorlijnen van het type en de omvang van de Projecten in de Nieuwe Gebieden. Het Bedrijf zal zelf het volledige bedrag van de Projectkosten voor de Nieuwe Gebieden betalen en zal de grondverwervingskosten dragen die voortvloeien uit de uitvoering van de Projecten in de Nieuwe Gebieden zoals overeengekomen in de Projectovereenkomsten voor de Nieuwe Gebieden.

De Onderneming verwacht de Projectkosten voor de Nieuwe Gebieden over een periode van ongeveer 10 jaar te maken en deze kosten te financieren uit de financiële bijdrage van de hieronder beschreven voorgestelde vastgoedontwikkelingen en haar interne middelen. Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om: (1) de KTU Werken te voltooien, zodat de Commerciële Exploitatie van de KTU mogelijk wordt op de Geplande Exploitatiedatum van de KTU; (2) de Gedetailleerde Planning en Ontwerp van de NOL Hoofdlijn en de NOL Vooruitgeschoven Werken te voltooien op de Geplande Voltooiingsdata van de NOL; en (3) de TME Werken en RRIW te voltooien, zodat de Commerciële Exploitatie van de TME mogelijk wordt op de Geplande Exploitatiedatum van de TME. In het geval dat één van beide of beide: (1) de Commerciële Exploitatie van KTU aanvangt op een datum die ligt na de Geplande Exploitatiedatum van KTU; en (2) de Commerciële Exploitatie van TME aanvangt op een datum die ligt na de Geplande Exploitatiedatum van TME, zal het Bedrijf bepaalde bedragen van de inkomsten uit de Massa Transit Spoorlijn reserveren voor de financiering van verbeteringen aan het net van de Massa Transit Spoorlijn.

Het Bedrijf zal op eigen kosten de maatregelen uitvoeren die gespecificeerd zijn in de milieueffectrapportages en relevante milieuvergunningen die door de Overheid zijn of worden afgegeven. Het Bedrijf zal onderworpen zijn aan door de Overheid uit te voeren toezicht- en controleregelingen om de opleveringsprestaties van de New Territories Projecten te overzien, in overeenstemming met de voorwaarden van de New Territories Projectovereenkomsten.