VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN OXURION NV OVER DE JAARREKENING VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2023

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van OXURION NV (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Het vormt één geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van

3 mei 2022, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 31 december 2023 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. Deze jaarrekening vertoont een balanstotaal van EUR 5.811.599 en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van EUR 13.354.949.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2023, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Wij hebben bovendien de door de IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van de raad van bestuur en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services Maatschappelijke zetel/Siège social: Culliganlaan 5, 1831 Diegem Vestigingseenheid/Unité d'établissement: Culliganlaan 5, 1831 Diegem

T: +32 (0)2 710 4211, F: +32 (0)2 710 4299, www.pwc.com

BTW/TVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB / BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB

Van materieel belang zijnde onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op VOL 6.18 van de jaarrekening, die melding maakt van het feit dat de huidige liquiditeitspositie niet voldoende is om de activiteiten gedurende de komende twaalf maanden te financieren.

Op 22 december 2023 heeft de Vennootscap echter een tweede wijziging van het Atlas Financieringsprogramma afgesloten. Deze toegezegde maar voorwaardelijke financiering zou voldoende zijn om de activiteiten te financieren gedurende de komende twaalf maanden vanaf de uitgiftedatum van het financieel verslag, ervan uitgaande dat er een overeenkomst kan worden bereikt over de verlaging van de schuld en dat er geen significante ontbrekende kosten zouden ontstaan. Gezien de voorwaardelijke aard van deze financiering en deze onzekerheden, onderzoekt de Vennootschap actief de mogelijkheid om bijkomende financiering te verkrijgen door middel van schulden, eigen vermogen of niet-verwaterende financiering, of als alternatief haar kosten en investeringen te verlagen zodat er voldoende geldmiddelen zouden moeten zijn om de activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten. De Vennootschap overweegt ook actief strategische overnames in de gezondheidssector om haar continuïteit te verzekeren door, onder andere, haar waarde te verhogen om verdere financiering aan te trekken. De Vennootschap is van mening dat ze tegen eind 2024 een bevredigende schuldherschikking en een strategische overname moet realiseren om de continuïteit te verzekeren. Op de datum van dit verslag heeft de Vennootschap nog geen potentieel doelwit voor een dergelijke acquisitie geïdentificeerd, noch een financieringsovereenkomst of transactie ter ondersteuning van dergelijke acquisities gesloten.

Op basis van het bovenstaande is de Raad van Bestuur van oordeel dat het redelijk is om te verwachten dat er voldoende liquide middelen zullen zijn om de activiteiten voort te zetten gedurende de komende twaalf maanden vanaf de uitgiftedatum van dit jaarverslag en heeft daarom besloten om de waarderingsregels voort te zetten in de veronderstelling van continuïteit. Er bestaat echter een materiële onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de Vennootschap omdat het onzeker is dat de bovenvermelde toegezegde maar voorwaardelijke financiering beschikbaar zal zijn wanneer ze nodig is, gelet op de aan de financiering verbonden voorwaarden, omdat de uitkomst van de schuldherschikking onzeker is, en omdat het niet zeker is of de Vennootschap in staat zal zijn om een overname of een andere bedrijfstransactie te realiseren en om tijdig de nodige bijkomende financiering te verkrijgen via schuld, eigen vermogen of niet-verwaterende financiering, partnering of om voldoende kosten- en investeringsverminderingen te realiseren.

Deze gebeurtenissen en omstandigheden zoals opgenomen in VOL 6.19 wijzen op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang die twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van de Vennootschap om haar activiteiten voort te zetten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

2 van 8

Kernpunten van de controle

Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden [deze aangelegenheid. In aanvulling tot de aangelegenheid beschreven in de sectie "Van materieel belang zijnde onzekerheid met betrekking tot continuïteit", hebben wij de hierna beschreven aangelegenheden als de in ons verslag te communiceren kernpunten van onze controle vastgesteld.

Uitgifte en waardering van converteerbare obligaties onder de Inschrijvingsovereenkomst van Atlas Special Opportunities LLC

Beschrijving van het kernpunt van de controle

Zoals beschreven in de jaarrekening sloot de Vennootschap een Inschrijvingsovereenkomst met Atlas Special Opportunities LLC ('Atlas'), die voorziet in maximaal EUR 20 miljoen aan financiering. Onder de voorwaarden van de Atlas Inschrijvingsovereenkomst heeft Atlas zich ertoe verbonden om naar goeddunken van Oxurion gedurende een periode van 24 maanden in te schrijven op maximaal

EUR 20 miljoen aan verplicht converteerbare obligaties. De conversieprijs wordt vastgesteld op een korting van acht procent op de gemiddelde VWAP over de drie laagste dagen in de tien opeenvolgende handelsdagen voorafgaand aan de conversiemelding. De Vennootschap zal een vergoeding van EUR 0,8 miljoen aan obligaties betalen, die samen met de eerste tranche zullen worden uitgegeven, waardoor het totale bedrag van de beschikbare obligaties zal stijgen tot EUR 20,8 miljoen. In september 2023 en december 2023, hebben de partijen de voorwaarden van de initiële Inschrijvingsovereenkomst gewijzigd.

De initiële waarde van de converteerbare lening is gelijk aan het bedrag van de ontvangen contanten ten belopen van EUR 11,5 miljoen en EUR 1,6 miljoen transactiecommissie.

De Vennootschap evalueerde en bepaalde dat de beschreven converteerbare obligaties voldoen aan de definitie van een financiële verplichting. De uitstaande converteerbare lening heeft een nominale waarde van EUR 7,4 miljoen per 31 december 2023.

Wij hebben de boekhoudkundige verwerking en de waardering van de uitgifte van de converteerbare obligaties geïdentificeerd als een kernpunt van onze controle. De controle van de volgende elementen bracht een bijzonder uitdagende en complexe beoordeling door de auditor met zich mee met betrekking tot (i) de boekhoudkundige beoordeling door de Vennootschap van het financiële instrument en (ii) de berekening van de waardering met betrekking tot de financiële verplichting.

3 van 8

Onze auditbenadering met betrekking tot het kernpunt van de controle

 • Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden hebben we de nauwkeurigheid, het bestaan en de volledigheid van de financiële verplichting per 31 december 2023 geëvalueerd. Deze evauatie behelsde:
  o Het analyseren en lezen van de uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst van de converteerbare obligatie teneinde een goed begrip te verkrijgen van de impact op de jaarrekening en haar toelichtingen.
  o Besprekingen met groepsmanagement en bevraging van de interne juridisch adviseur
  o Traceren van bevestigende controle-informatie van ontvangen bedragen door uitgifte van de converteerbare obligaties alsook naar de geconverteerde bedragen.
  o Verifiëren van de classificatie van de financiële verplicthing in de jaarrekening.
 • Wij hebben de gepastheid beoordeeld van de door het management toegepaste boekhoudkundige verwerking voor financiële instrumenten zoals voorgesteld door de Vennootschap, in overeenstemming met Belgian GAAP.
 • Wij hebben de juistheid beoordeeld van de toelichtingen van de Vennootschap in de jaarrekening.
  A.

Uitgifte en waardering van converteerbare obligaties onder de Kreos Capital IV Ltd en Pontifax Medison Finance LP leningsovereenkomst - Toelichting 5.7.11

Beschrijving van het kernpunt van de controle

Zoals beschreven in de jaarrekening sloot de Vennootschap een overeenkomst waarbij Kreos Capital VI Ltd. Samen met Pontifax Medison Finance L.P. als investeerders kunnen intekenen op converteerbare obligaties met elk een nominale waarde van EUR 0,1 miljoen, voor een bedrag van EUR 10 miljoen en een niet toegezegd bedrag van EUR10 miljoen. De converteerbare obligaties zin rentedragend belope van 7,95% per jaar.

De initiële waarde van de converteerbare lening is gelijk aan het ontvangen bedrag in contanten, namelijk EUR 10 miljoen per 31 december 2021. De vennootschap evalueerde en bepaalde dat de beschreven converteerbare obligaties voldoen aan de definitie van een financiële verplichting. De nominale waarde per 31 december 2023 bedraagt EUR 2 miljoen.

Wij hebben de boekhoudkundige verwerking en de waardering van de uitgifte van de converteerbare obligaties geïdentificeerd als een kernpunt van onze controle. De controle van de volgende elementen bracht een bijzonder uitdagende en complexe beoordeling door de auditor met zich mee met betrekking tot (i) de boekhoudkundige beoordeling door de Vennootschap van het financiële instrument en (ii) de berekening van de waardering met betrekking tot de financiële verplichting.

4 van 8

Onze auditbenadering met betrekking tot het kernpunt van de controle

 • Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden hebben we de nauwkeurigheid, het bestaan en de volledigheid van de financiële verplichting per 31 december 2023 geëvalueerd. Deze evauatie behelsde:
  o Het analyseren en lezen van de uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst van de converteerbare obligatie teneinde een goed begrip te verkrijgen van de impact op de jaarrekening en haar toelichtingen.
  o Besprekingen met groepsmanagement en bevraging van de interne juridisich adviseur
  o Traceren van bevestigende controle-informatie van de betaalde bedragen.
  o Verifiëren van de classificatie van de financiële verplicthing in de jaarrekening.
 • Wij hebben de gepastheid beoordeeld van de door het management toegepaste boekhoudkundige verwerking voor financiële instrumenten zoals voorgesteld door de Vennootschap, in overeenstemming met Belgian GAAP.
 • Wij hebben de juistheid beoordeeld van de toelichtingen van de Vennootschap in de jaarrekening.

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de raad van bestuur de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling worden hieronder beschreven.

5 van 8

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het omzeilen van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 • het concluderen of de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle- informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met de raad van bestuur en met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Wij verschaffen aan de raad van bestuur en aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

6 van 8

Uit de aangelegenheden die met de raad van bestuur en met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, - bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, de naleving van de statuten en van bepaalde verplichtingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verifiëren alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans, neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, §1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

7 van 8

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

 • Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
 • De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

Andere vermeldingen

 • Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
 • De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
 • Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.
 • Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.
 • Het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de Raad van bestuur binnen de wettelijke termijn aan de algemene vergadering der aandeelhouders bijgevolg de vraag van de eventuele ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft voorgelegd en zijn voorstellen heeft gemotiveerd in een bijzonder verslag. Op 16 mei 2024 wordt een algemene vergadering bijeengeroepen om over deze voorstellen te delibereren. Wij stellen u daarenboven in kennis van het feit dat dat de ontbinding zal plaatshebben wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
 • Aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden EUR 61.500, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Diegem, 15 april 2024

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Didier Delanoye*

Vennoot

*Handelend in naam van Didier Delanoye BV

8 van 8

DocuSign Envelope ID: 9249DBB7-CB41-437E-A6C5-FCA45F2C6139

VOL-kap 1

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK

VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: Oxurion NV

Rechtsvorm 1: Naamloze vennootschap

Adres: Gaston Geenslaan

Gemeente: Heverlee

Postnummer: 3001

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Leuven

Internetadres2 :

E-mailadres2:

Ondernemingsnummer

Nr.: 1

0881.620.924

DATUM

04-12-2023

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot

statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft 3:

X de JAARREKENING in

EURO

 1. de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

4 goedgekeurd door de algemene vergadering van

01-01-2023tot

01-01-2022tot

16-05-2024

31-12-2023

31-12-2022

De bedragen van het vorige boekjaar

zijn / zijn niet5 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 47

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn:

6.1, 6.2.1, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.2, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.17, 6.20, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Handtekening

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

(naam en hoedanigheid)

 1. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld.
 2. Facultatieve vermelding.
 3. Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).
 4. Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

5 Schrappen wat niet van toepassing is.

1/47

DocuSign Envelope ID: 9249DBB7-CB41-437E-A6C5-FCA45F2C6139

Nr. 0881.620.924

VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Investea BVBA

0554946205

Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 07-05-2019, einde: 02-05-2023

Vertegenwoordigd door:

1 Attout Emmanuèle Rose Gilles M.

Jan Olieslagerslaan 22 , bus 16 1150 Sint-Pieters-Woluwe België

MeRoNo BV

0771.312.029

Wolvengracht 48, bus 5/13, 1000 Brussel, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 12-07-2021, einde: 28-12-2023

Vertegenwoordigd door:

1 Patrik De Haes

Fazantendreef 17 3140 Keerbergen België

MARS SARL

42885226472

rue Saint-André des Arts 44, 75006 Paris 06, Frankrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 28-12-2023, einde: 07-05-2024 Vertegenwoordigd door:

1 Ghoson Pascal

Clay Thomas

Hawthorn Avenue 512, 80304 Boulder, Verenigde Staten

Mandaat: Bestuurder, begin: 03-05-2016, einde: 28-12-2023

Guyer David

Central Park West 279, bus 16B, 10024 New York, Verenigde Staten

Mandaat: Bestuurder, begin: 02-05-2018, einde: 13-03-2023

Vlerick Philippe

Ronsevaalstraat 2, 8510 Bellegem, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 07-05-2019, einde: 02-05-2023

Graves Adrienne

Harrison St 401, bus #34E, CA94105 San Francisco, Verenigde Staten

Mandaat: Bestuurder, begin: 26-10-2018, einde: 13-03-2023

2/47

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Oxurion NV published this content on 15 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 06:22:03 UTC.