Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. Nederland
  4. Euronext Amsterdam
  5. Prosus N.V.
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    PRX   NL0013654783

PROSUS N.V.

(PRX)
Real-time koersen. Real Time Euronext Amsterdam - 04/08 13:28:22
73.26 EUR   +3.74%
03/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX scherpt record opnieuw aan
AM
03/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX lager van start gegaan
AM
03/08BEURS VAN BRUSSEL : Vlakke start voor Bel20 voorzien
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Prosus N : Proposed amendments to the articles of association DUTCH (Option 2) (PDF)

21/06/2021 | 10:03

VOORSTELLEN TOT STATUTENWIJZIGING EXCLUSIEF GEWONE AANDELEN B (ALTERNATIEF II) VAN PROSUS N.V.

gevestigd te Amsterdam.

Dit document bevat de tekst van en een toelichting bij de voorgenomen wijzigingen van de statuten van Prosus N.V. (de Vennootschap), zoals opgenomen in de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, onder agendapunt 4, ten aanzien van alternatief (ii), en agendapunt 5, ook voor het zelfde alternatief (ii), te weten voor het geval het ruilbod (exchange offer transaction) zoals aangekondigd op 12 mei 2021 NIETis of wordt geïmplementeerd en de statuten derhalve luiden zoals ze luiden sinds 10 november 2020.

Kapitaalvermindering 2021

Het voorstel bij agendapunt 4 heeft betrekking op de voorgestelde kapitaalvermindering welke in 2021 zal worden uitgevoerd.

In dit document zijn onder 4(A) (kapitaalverhoging) de wijzigingen opgenomen in verband met de eerste voorgestelde statutenwijziging voor wat betreft agendapunt 4, alternatief (ii). In de eerste kolom is de huidige tekst van de statutaire bepalingen opgenomen die zullen worden gewijzigd. In de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen; wijzigingen worden onderstreeptweergegeven. De derde kolom bevat een korte toelichting per nieuw artikel.

Onder 4(B) (kapitaalverlaging) zijn de wijzigingen opgenomen in verband met de tweede voorgestelde statutenwijziging voor wat betreft agendapunt 4, alternatief (ii). In de eerste kolom is de tekst de statuten opgenomen zoals deze zal luiden na de eerste statutenwijziging (kapitaalverhoging). In de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen; wijzigingen worden onderstreeptweergegeven. De derde kolom bevat een korte toelichting per nieuw artikel.

Kapitaalvermindering 2022 en verder

Het voorstel bij agendapunt 5 heeft betrekking op de kapitaalvermindering ten behoeve van 2022 en verder.

In dit document zijn onder 5(A) (kapitaalverhoging) de wijzigingen opgenomen in verband met de eerste voorgestelde statutenwijziging voor wat betreft agendapunt 5, alternatief (ii). In de eerste kolom is de (dan) huidige tekst van de statutaire bepalingen opgenomen die zullen worden gewijzigd. In de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen; wijzigingen worden onderstreeptweergegeven. De derde kolom bevat een korte toelichting per gewijzigd artikel.

Onder 5(B) (kapitaalverlaging) zijn de wijzigingen opgenomen in verband met de tweede voorgestelde statutenwijziging voor wat betreft agendapunt 5, alternatief (ii). In de eerste kolom is de tekst de statuten opgenomen zoals deze zal luiden na de eerste statutenwijziging (kapitaalverhoging). In de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen; wijzigingen worden onderstreept weergegeven. De derde kolom bevat een korte toelichting per nieuw artikel.

PROSUS N.V.

Drieluiken statutenwijzigingen

AvA 2021

AGENDAPUNT 4: (A) KAPITAALVERHOGING TEN BEHOEVE VAN 2021

BESTAANDE TEKST:

VOORGESTELDE TEKST:

TOELICHTING

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

Om de kapitaalverhoging te bewerkstelligen

tweehonderd éénenvijftig miljoen euro (EUR 251.000.000,00).

negenhonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 951.000.000,00).

wordt de nominale waarde van ieder geplaatst

4.2

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in

4.2

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in

gewoon aandeel N verhoogd met EUR 0,14

vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) aandelen,

vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) aandelen,

van EUR 0,05 naar EUR 0,19.

onderverdeeld in:

onderverdeeld in:

tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een

tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een nominale

tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een nominale

waarde van vijftig euro (EUR 50) elk; en

waarde van vijftig euro (EUR 50) elk;

vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een

vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk; deze

nominale waarde van negentien eurocent (EUR 0,19)elk;

gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot alle

deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot

rechten van gelijke rangorde (Pari Passu).

alle rechten van gelijke rangorde (Pari Passu).

4.3

Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen

4.3

Ongewijzigd

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of

met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die

ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen

bestaan.

4.4

Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van

4.4

Ongewijzigd

gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts

doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels

van de CSD.

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.

39.1

Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht op

39.1

Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf (5)

Onder Nederlands recht dient het aantal

het uitbrengen van één (1) stem.

stemmen. Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van

stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van

negentien (19) stemmen. Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op

worden te corresponderen met de nominale

éénduizend (1.000) stemmen.

het uitbrengen van vijfduizend (5.000) stemmen.

waarde van het aandeel, vergeleken met

39.2

Alle besluiten in de algemene vergadering worden, behalve in de

39.2

Ongewijzigd

andere soorten aandelen met een andere

gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid

nominale waarde. Omdat de nominale waarde

voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid van de

van de gewone aandelen N wordt gewijzigd,

rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de

wijzigt het stemrecht op de verschillende

stemmen, dan is het voorstel verworpen.

soorten aandelen ook.

39.3

Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de

39.3

Ongewijzigd

algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel

of per post kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden

alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de

vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter

niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te

BESTAANDE TEKST:

VOORGESTELDE TEKST:

TOELICHTING

bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 38.2.

Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de

oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de

stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering

kunnen uitoefenen.

39.4

Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht

39.4

Ongewijzigd

beschouwd.

39.5

De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de

39.5

Ongewijzigd

stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie

geschiedt.

39.6

Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig

39.6

Ongewijzigd

of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal

van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening

gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor

geen stem kan worden uitgebracht.

AGENDAPUNT 4: (B) KAPITAALVERLAGING TEN BEHOEVE VAN 2021

DAN BESTAANDE TEKST:

VOORGESTELDE TEKST:

TOELICHTING

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

Om de kapitaalvermindering te

negenhonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 951.000.000,00).

tweehonderd éénenvijftig miljoen euro (EUR 251.000.000,00).

bewerkstelligen wordt de nominale waarde

4.2

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in

4.2

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in

van ieder geplaatst gewoon aandeel N

vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) aandelen,

vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) aandelen,

verlaagd met EUR 0,14, van EUR 0,19 naar

onderverdeeld in:

onderverdeeld in:

EUR 0,05.

tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een

tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een nominale

tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een nominale

waarde van vijftig euro (EUR 50) elk;

waarde van vijftig euro (EUR 50) elk;

vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een

vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een

nominale waarde van negentien eurocent (EUR 0,19) elk;

nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05)elk; deze

deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot

gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot alle

alle rechten van gelijke rangorde (Pari Passu).

rechten van gelijke rangorde (Pari Passu).

4.3

Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen

4.3

Ongewijzigd

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of

met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die

ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen

bestaan.

4.4

Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van

4.4

Ongewijzigd

gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts

doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels

van de CSD.

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.

39.1

Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf (5)

39.1

Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht op

Onder Nederlands recht dient het aantal

stemmen. Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van

het uitbrengen van één (1) stem.

stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan

negentien (19) stemmen. Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van

worden te corresponderen met de nominale

het uitbrengen van vijfduizend (5.000) stemmen.

éénduizend (1.000) stemmen.

waarde van het aandeel, vergeleken met

39.2

Alle besluiten in de algemene vergadering worden, behalve in de

39.2

Ongewijzigd

andere soorten aandelen met een andere

gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid

nominale waarde. Omdat de nominale waarde

voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid van de

van de gewone aandelen N wordt gewijzigd,

rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de

wijzigt het stemrecht op de verschillende

stemmen, dan is het voorstel verworpen.

soorten aandelen ook.

39.3

Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de

39.3

Ongewijzigd

algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel

of per post kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden

alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de

vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter

DAN BESTAANDE TEKST:

VOORGESTELDE TEKST:

TOELICHTING

niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te

bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 38.2.

Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de

oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de

stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering

kunnen uitoefenen.

39.4

Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht

39.4

Ongewijzigd

beschouwd.

39.5

De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de

39.5

Ongewijzigd

stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie

geschiedt.

39.6

Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig

39.6

Ongewijzigd

of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal

van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening

gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor

geen stem kan worden uitgebracht.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Prosus NV published this content on 21 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2021 08:02:01 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over PROSUS N.V.
03/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX scherpt record opnieuw aan
AM
03/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX lager van start gegaan
AM
03/08BEURS VAN BRUSSEL : Vlakke start voor Bel20 voorzien
AM
03/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX wacht vermoedelijk nipt lagere opening
AM
02/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX scherpt record licht aan
AM
02/08Prosus investeert opnieuw in Latijns-Amerika
AM
01/08Inkoopmanagers en vervolg cijferseizoen vullen komend weekprogramma
AM
30/07AEX scherpt record verder aan
AM
30/07BEURS VAN AMSTERDAM : AEX lager van start gegaan
AM
29/07BEURS VAN AMSTERDAM : Shell trekt AEX naar recordstand
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 7 258 M - 6 122 M
Nettowinst (verlies) 2022 5 979 M - 5 043 M
Netto kaspositie 2022 2 855 M - 2 408 M
Koers/winst verhouding 2022 22,5x
Dividendrendement 2022 0,07%
Marktkapitalisatie 135 Mrd 135 Mrd 114 Mrd
VE / Omzet 2022 18,3x
VE / Omzet 2023 15,2x
Aantal werknemrs 23 939
Percentage vrij verhandelbaar 26,4%
Grafiek PROSUS N.V.
Duur : Periode :
Prosus N.V. : Grafische technische analyse Prosus N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse PROSUS N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsNeutraaldalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 20
Laatste slotkoers 70,62 €
Gemiddelde koersdoel 123,12 €
Spread / Gemiddelde doel 74,3%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Robert van Dijk Chief Executive Officer & Executive Director
Vasileios Sgourdos CFO, Financial Director & Executive Director
Jacobus Petrus Bekker Non-Independent Non-Executive Chairman
Patrick Luke Kolek Group Chief Operating Officer
David Tudor Group General Counsel & Compliance Officer
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
PROSUS N.V.-20.08%135 320
TENCENT HOLDINGS LIMITED-20.92%545 797
NETFLIX, INC.-4.73%226 087
AIRBNB, INC.-0.78%88 602
UBER TECHNOLOGIES, INC.-16.10%80 359
NASPERS LIMITED-13.83%74 684