HALFJAARVERSLAG

Gereglementeerde informatie1

Brussel, 24 augustus 2023, 8.00 uur

TESSENDERLO GROUP

TUSSENTIJDSE INFORMATIE VOOR DE PERIODE VAN ZES MAANDEN AFGESLOTEN OP 30 JUNI 20232

 1. De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
 2. Tessenderlo Group publiceert eveneens, aanvullend op deze tussentijdse financiële informatie, een persbericht over het resultaat op 30 juni 2023. Dit persbericht kan worden geraadpleegd op onze websitewww.tessenderlo.com.

Index

Managementverslag

2

1.

Belangrijke gebeurtenissen

3

2.

Kerncijfers van de groep

4

3.

Prestaties per bedrijfssegment

6

Verklaring over het getrouw beeld van de verkorte geconsolideerde tussentijdse

financiële informatie en het getrouw overzicht van het managementverslag

9

Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie op 30 juni 2023

10

1.

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

10

2. Verkort geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet

gerealiseerde resultaten

11

3.

Verkorte geconsolideerde balans

12

4.

Verkort geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

13

5.

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

15

6.

Toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

16

Onafhankelijk verslag van de commissaris over de verkorte geconsolideerde

tussentijdse financiële informatie op 30 juni 2023

41

Financiële woordenlijst

42

Alternatieve prestatiemaatstaven

43

Toelichting

 • De halfjaarlijkse informatie werd onderworpen aan een beperkt nazicht door externe auditors. Zie ook het onafhankelijk verslag van de commissaris in hoofdstuk 4 van dit rapport.
 • Ten gevolge van de overname van Picanol Group door Tessenderlo Group werd Pro forma 2022 financiële informatie opgenomen, indien relevant. De Pro forma informatie reflecteert de overname van Picanol Group door Tessenderlo Group alsof deze zou hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2022, en hierdoor een impact heeft op de balans per 31 december 2022 en op de winst- en- verliesrekening vanaf 1 januari 2022. Deze wijzigingen worden enkel gepresenteerd voor vergelijkingsdoeleinden. De cijfers van Tessenderlo Group voor 2022 werden niet aangepast.
 • Omdat de HY23 resultaten van de groep niet significant werden beïnvloed door wisselkoerseffecten, presenteert de groep geen financiële kernindicatoren zonder wisselkoerseffect.
 • Totalen kunnen afwijken door afronding.

Tessenderlo Group tussentijdse informatie 2023 | 2

Managementverslag

1. Belangrijke gebeurtenissen

Eerste jaarhelft 2023

 • In januari 2023 werd Picanol Group een businessunit in het segment Machines & Technologies van Tessenderlo Group.
 • In januari 2023 heeft businessunit Akiolis (segment Bio-valorization) het onroerend goed en de productieactiva van een voormalig Spaanse renderingbedrijf (Ribera d'Ondara, Lleida, Spanje) overgenomen. De fabriek is gespecialiseerd in de rendering van varkens en pluimvee en ligt in één van de dichtste regio's voor varkens- en pluimveebedrijven in Spanje. Akiolis heeft in de loop van het eerste kwartaal van 2023 de activiteiten hervat onder de naam Akiolis Iberia.
 • Nog in januari 2023 heeft Tessenderlo Group een overeenkomst getekend voor de overname van de marketing- en verkoopactiviteiten voor ammoniumthiosulfaat (ATS) meststoffen, geproduceerd door Esseco Srl (onderdeel van Esseco Group) in Trecate, Italië. De overeenkomst werd in maart 2023 operationeel, en deze meststoffen worden door de businessunit Tessenderlo Kerley International (segment Agro) op de markt gebracht.
 • In januari 2023 voltooide de businessunit PB Leiner (segment Bio-valorization) een nieuwe joint venture met D&D Participações Societárias, één van de belangrijkste leerlooierijgroepen in Brazilië. D&D Participações Societárias heeft zo een minderheidsbelang van 40% verworven in de Braziliaanse fabriek van PB Leiner (PB Brasil Industria e Comercio de Gelatinas Ltda). De gecombineerde kracht van de twee bedrijven zal een duurzaam aanbod op lange termijn mogelijk maken van een premium productgamma van rundergelatine op basis van de technologie van PB Leiner.
 • In maart 2023 organiseerde PB Leiner een openingsceremonie om de start van PB Leiner (Hainan) Biotechnology Ltd. in de kijker te zetten. In november 2022 was PB Leiner een joint venture (80% eigendom van Tessenderlo Group) aangegaan met Hainan Xiangtai Group in China voor de productie en commercialisering van hoogwaardige viscollageenpeptiden op basis van de technologie van PB Leiner. De eerste productieseries van PB Leiner's SOLUGEL® premium viscollageenpeptiden werden in het tweede kwartaal van 2023 verzonden.
 • In april 2023 verkocht Tessenderlo Group 654.000 aandelen (wat gelijk staat aan een participatie van 14%) in Rieter Holding AG (SWX: RIEN). Met de verkoop van deze financiële participatie in Rieter Holding AG wil Tessenderlo Group zich meer richten op zijn kernactiviteiten.
 • In juni 2023 nam Picanol (segment Machines & Technologies) met succes deel aan de 19de editie van ITMA in Milaan, Italië - de belangrijkste vierjaarlijkse textielmachinebeurs ter wereld. De nieuwe Ultimax grijperweefmachine van Picanol kon er op veel bijval rekenen. Picanol kon zich op het evenement opnieuw profileren als technologieleider in lucht- én grijperweefmachines.
 • De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabrieken in Defiance (Ohio, VS) en Geleen (Nederland) liggen op schema. De fabriek in Defiance zal de toonaangevende vloeibare en op zwavel gebaseerde meststoffen Thio-Sul®, KTS® en K-Row 23® produceren, alsook sulfietchemicaliën voor industriële markten (segmenten Agro en Industrial Solutions). Volgens planning zal de fabriek in Defiance tegen het einde van 2024 operationeel zijn. De Thio-Sul®-fabriek in Geleen (Agro-segment) zal naar verwachting tegen midden 2024 operationeel zijn.
 • De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe hoofdkantoor van Picanol Group (segment Machines & Technologies) in Ieper (België) liggen op schema. De opening van het nieuwe hoofdkantoor is gepland voor 2024.

Tessenderlo Group tussentijdse informatie 2023 | 3

Na balansdatum

 • In juli 2023 nam Violleau zijn nieuwe productielijn voor organische meststoffen in Vénérolles (Aisne, Frankrijk) in gebruik (Agro-segment). De nieuwe productielijn is gebouwd op het terrein van de Akiolis- fabriek in Vénérolles.
 • In maart 2023 werd een aandeleninkoopprogramma opgestart voor een bedrag van maximaal 40 miljoen EUR. Aangezien de koers van het aandeel onder de boekwaarde noteerde en rekening houdend met de liquiditeitspositie van de groep, was de raad van bestuur van Tessenderlo Group van mening dat het opportuun was om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen. Eind juli 2023 had Tessenderlo Group 344.806 eigen aandelen ingekocht aan een gemiddelde prijs van 29,61 EUR per aandeel, voor een totaalbedrag van 10,2 miljoen EUR.

2. Kerncijfers van de groep

HY23

Miljoen EUR

HY22

% Wijziging

zoals

gerapporteerd

HY22 Pro

forma

 • Wijziging in vergelijking met de Pro forma cijfers

Omzet

1.626,5

1.339,6

21,4%

1.707,3

-4,7%

Adjusted EBITDA3

205,1

247,6

-17,1%

266,0

-22,9%

Adjusted EBIT4

106,8

182,6

-41,5%

170,5

-37,4%

Winst (+) / verlies (-) over de

83,4

163,6

-49,0%

123,9

-32,7%

verslagperiode

Totaal van de gerealiseerde en

72,3

218,8

-66,9%

179,4

-59,7%

niet-gerealiseerde resultaten

Investeringen

97,9

59,3

65,1%

67,8

44,3%

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

107,9

97,3

10,9%

103,7

4,1%

(Netto financiële schuld) / netto

13,3

-48,5

nm6

-14,5

nm

kaspositie5

Omzet

De HY23 omzet steeg met +21,4% in vergelijking met de HY22 omzet zoals gerapporteerd en daalde met -4,7% tegenover de HY22 Pro forma omzet. De omzet van Agro daalde met -18,8% door een daling van de volumes en lagere verkoopprijzen. De omzet van Bio-valorization en van Industrial Solutions lag in lijn met vorig jaar, terwijl de omzet van T-Power steeg met +5,8%. Picanol Group droeg 384,5 miljoen EUR bij tot de HY23 omzet, terwijl de HY22 Pro forma omzet van Picanol 367,7 miljoen EUR bedroeg (een toename van +4,5%).

Adjusted EBITDA

De HY23 Adjusted EBITDA bedraagt 205,1 miljoen EUR in vergelijking met de gerapporteerde HY22 Adjusted EBITDA van 247,6 miljoen EUR en 266,0 miljoen EUR op basis van de HY22 Pro forma Adjusted EBITDA. De Adjusted EBITDA van Agro (-62,4% of -78,1 miljoen EUR) en van Bio-valorization(-30,6% of -15,4 miljoen EUR) daalde, terwijl de Adjusted EBITDA van Industrial Solutions en T-Power licht steeg. Picanol Group droeg 45,2 miljoen EUR tot de HY23 Adjusted EBITDA (tegenover een HY22 Pro forma Adjusted EBITDA van 18,4 miljoen EUR).

Adjusted EBIT

De HY23 Adjusted EBIT bedroeg 106,8 miljoen EUR in vergelijking met 182,6 miljoen EUR in HY22 en 170,5 miljoen EUR op basis van de HY22 Pro forma Adjusted EBIT.

 1. Adjusted EBITDA is gelijk aan de Adjusted EBIT plus afschrijvingen.
 2. De Adjusted EBIT wordt door de groep beschouwd als een belangrijke prestatiemaatstaf in de vergelijking van het resultaat over de periode 2022-2023, aangezien het EBIT aanpassende elementen uitsluit. Deze elementen hebben hoofdzakelijk betrekking op herstructureringen, bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen, opbrengsten of verliezen uit significante verkopen van activa of dochterondernemingen en het effect van de aankoopovereenkomst voor elektriciteit.
 3. De (netto financiële schuld) / netto kaspositie is gelijk aan geldmiddelen en kasequivalenten en langetermijninvesteringen minus de financiële schulden op lange en korte termijn en kortetermijnschulden bij kredietinstellingen.
 4. Nm wordt weergegeven in de tabellen wanneer de % verandering niet betekenisvol is.

Tessenderlo Group tussentijdse informatie 2023 | 4

Picanol Group werd volledig opgenomen vanaf januari 2023. De bruto boekwaarde van de reële waarde aanpassingen, opgenomen in HY23 na afronding van de acquisitie van Picanol Group, bedroeg +364 miljoen EUR. De impact van de afschrijvingen van deze aanpassingen op de HY23 Adjusted EBIT bedroeg -23,4 miljoen EUR (tegenover -23,7 miljoen EUR op basis van de HY22 Pro forma resultaten). Zie eveneens toelichting 7 - Acquisities en verkopen voor meer uitleg over de boekhoudkundige verwerking van de acquisitie van Picanol Group.

Netto financiële schuld

Eind juni 2023 bedroeg de netto financiële kaspositie +13,3 miljoen EUR, in vergelijking met een netto financiële schuld van -48,5 miljoen EUR op eind juni 2022 en -59,5 miljoen EUR op jaareinde 2022. De voornaamste kasstromen tijdens de eerste 6 maanden van 2023 omvatten:

 • De HY23 kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en investeringen bedroegen +107,9 miljoen EUR en -97,9 miljoen EUR respectievelijk.
 • De impact van de wijziging in de consolidatiekring, naar aanleiding van de acquisitie van Picanol Group, bedroeg +34,0 miljoen EUR (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten voor +39,3 miljoen EUR).
 • De verkoop van 654.000 aandelen in Rieter Holding AG (SWX: RIEN) voor een bedrag van +80,7 miljoen EUR. De groep bezit nog 54.602 aandelen na deze verkoop (1,17% van het totaal aantal uitstaande aandelen van Rieter Holding AG).
 • De betaling van het 2022 dividend resulteerde in een kasuitstroom van -39,9 miljoen EUR.

Winst (+) / verlies (-) over de verslagperiode

De HY23 winst bedraagt 83,4 miljoen EUR tegenover 163,6 miljoen EUR en 123,9 miljoen EUR Pro forma per HY22. Het HY23 resultaat in vergelijking met het HY22 Pro forma resultaat werd geïmpacteerd door de volgende elementen:

 • De daling van de HY23 Adjusted EBIT in vergelijking met de HY22 Pro forma Adjusted EBIT, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere belastingen op het resultaat.
 • De impact van wisselkoersverliezen, voornamelijk op intragroepsleningen en geldmiddelen en kasequivalenten in USD, die niet ingedekt worden, bedroeg -8,6 miljoen EUR in HY23 tegenover een wisselkoerswinst van +13,4 miljoen EUR in HY22.
 • De gerealiseerde winst op de verkoop van 654.000 aandelen Rieter Holding AG (+11,3 miljoen EUR), terwijl het HY22 Pro forma resultaat negatief beïnvloed werd door het niet-gerealiseerde financiële verlies op de Rieter aandelen naar aanleiding van de herwaardering aan reële waarde per 30 juni 2022 (- 33,3 miljoen EUR).

Investeringen

De investeringen van de groep bedragen 97,9 miljoen EUR voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2023 (HY22: 59,3 miljoen EUR). Het merendeel van de investeringen heeft betrekking op:

 • De aankoop van het onroerend goed en de productie-activa van een voormalig Spaans renderingbedrijf (Ribera d'Ondara, Lleida, Spanje) (segment Bio-Valorization).
 • De aankoop van productie-activa voor de fabriek van viscollageenpeptiden in Hainan (China) door PB Leiner (Hainan) Biotechnology Co Ltd (segment Bio-Valorization).
 • De lopende investeringen in een nieuwe Thio-Sul®-fabriek in Geleen (Nederland, segment Agro) en in een nieuwe fabriek voor de productie van liquide meststoffen en industriële producten in Defiance (Verenigde Staten) (segmenten Agro en Industrial Solutions). Naar verwachting zullen de fabrieken respectievelijk midden 2024 en eind 2024 operationeel zijn.
 • De lopende investeringen in een nieuw hoofdkantoor voor Picanol Group in Ieper (België, segment Machines & Technologies).
 • Investeringen in een nieuwe installatie voor gasificatie van categorie 1 vleesmeel in Saint-Langis (Frankrijk) door Akiolis Group (segment Bio-Valorization) en in een nieuwe productielijn voor organische meststoffen in Vénérolles (Frankrijk) door Violleau (segment Agro).
 • Verdere investeringen in verbeteringen van productie-efficiëntie, evenals in activa met betrekking tot de distributieketen binnen DYKA Group (segment Industrial Solutions).
 • De vervanging van uitrusting en voertuigen, die voorheen geleased werden en nu worden aangekocht.

Tessenderlo Group tussentijdse informatie 2023 | 5

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Tessenderlo Group NV published this content on 24 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2023 06:20:02 UTC.