Dit getekend formulier moet TINC bereiken ten laatste op 9 mei 2024

The signed form must be received by TINC at the latest on 9 May 2024

Volmacht / Stemformulier

Proxy / Voting form

Ondergetekende,

The undersigned,

(voor natuurlijke personen) (for persons)

Voornaam:

Name:________________________________________

Naam:

Surname:________________________________________

Adres:

Address:

________________________________________

(voor rechtspersonen)

(for legal persons)

Benaming:

Name:

____________________________________

Juridische vorm:

Legal form:

____________________________________

Zetel:

Registered office:

____________________________________

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Validly represented by:

____________________________________

____________________________________

houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap TINC, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.555.972 (de "Vennootschap"):

holder of the following number of shares issued by the limited liability company TINC, with registered office at Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium, and registered with the Register of legal entities under the number 0894.555.972 (the "Company"):

______________________aandelen op naam

registered shares

______________________gedematerialiseerde aandelen

dematerialised shares

TINC NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 73 - www.tincinvest.com

1

heeft kennis genomen van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op woensdag 15 mei 2024 om 10u te BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem met hierna vermelde agenda.

has taken note of the Annual Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to be held on Wednesday 15 May 2024 at 10.00 am at BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem, Belgium, with the following agenda.

Ondergetekende verklaart hierbij1:

The undersigned hereby declares1:

 • A. zich te laten vertegenwoordigen op deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering door volgende mandataris:
  to appoint as special attorney, to represent him/her at the Annual and Extraordinary General Shareholders Meeting:
  ___________________________________________________2
  • A1. met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende with the instruction to vote at one's own discretion and in the interest of the undersigned
  • A2. met als verplichting te stemmen in de zin zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
   with the obligation to vote as indicated below
 • B. zijn/haar stem uit te brengen per brief zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder to vote by letter as indicated below

1 Voor volmacht: vink optie A. aan, vul desgewenst een naam in en vink vervolgens optie A1 of A2 naar keuze aan.

Proxy: cross option A, fill out a name if required and subsequently cross option A1 or A2.

Voor stemming per brief: vink optie B aan.

Voting by mail: cross option B.

2 Bij afwezigheid van een naam zal een lid van de directieraad van de statutaire bestuurder aangesteld worden als mandataris. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van toezicht en andere in artikel 7:143, §4, 2° WVV vermelde categorieën enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijk steminstructies zijn gegeven.

In case no name is filled out a member of the management board of the statutory director will act as proxy holder. For reasons of potential conflicts of interests, proxies granted to the Company, the chairman, other members of the supervisory board or other categories of persons mentioned in article 7:143, §4, 2° Belgian Code of Companies and Associations will only be taken into account with respect to the agenda items for which explicit voting instructions have been given.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Steminstructie3:

Voting instruction3:

1. Presentation and discussion of the statutory and consolidated annual report of the statutory director on the financial year closed on 31 December 2023

This agenda item requires no resolution by the general shareholders meeting since it concerns a presentation.

2. Presentation and discussion of the reports of the statutory auditor regarding the statutory and the consolidated annual accounts on the financial year ended on 31 December 2023

This agenda item requires no resolution by the general shareholders meeting since it concerns a presentation.

3. Presenting of the remuneration policy and approval of the remuneration report

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders approves the remuneration policy as incorporated in the annual report of the statutory director on the financial year ended on 31 December 2023

3 Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 goed.

4. Approval of the statutory annual accounts of the financial year ended on 31 December 2023

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders approves the statutory annual accounts of the financial year from 1 January 2022 till 31 December 2023.

.

Steminstructie4:

Voting instruction4:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit:

5. Presentation of the consolidated annual accounts on the financial year ended on 31 December 2023

This agenda item requires no resolution by the general shareholders meeting since it concerns a presentation.

6. Discharge to the statutory director for the financial year ended on 31 December 2023

Proposed resolution:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de

The general meeting of shareholders discharges the statutory director of the Company, TINC Manager NV, for the

4 Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

performance of its mandate during the financial year ended on 31 December 2023.

Steminstructie4:

Voting instruction4:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit:

7. Discharge to the auditor for the financial year ended on 31 December 2023

Proposed resolution:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 waarna het mandaat eindigt en, gelet op het bereiken van de wettelijke maximumduur, niet verlengbaar is.

The general meeting of shareholders discharges the statutory auditor of the Company, EY Bedrijfsrevisoren BV, represented by Mr. Ronald Van den Ecker for the performance of his duties during the financial year ended on 31 December 2023 after which the mandate ends and, in the view of reaching the statutory maximum term, is not renewable.

Steminstructie4:

Voting instruction4:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

8. Benoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 1 te 2600

Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Catry als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar, met name tot op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

De algemene vergadering stelt de vergoeding vast op € 100.000 per jaar (excl. BTW en jaarlijks te indexeren).

Dit getekend formulier moet TINC bereiken ten laatste op 9 mei 2024

The signed form must be received by TINC at the latest on 9 May 2024

8. Appointment of the statutory auditor Proposed resolution:

The general meeting appoints BDO Bedrijfsrevisoren BV, with registered office at Uitbreidingstraat 72 bus 1, 2600 Antwerp, represented by Mrs Veerle Catry as permanent representative as statutory auditor of the Company for a period of 3 years, i.e. until the general meeting approves the annual accounts relating to the financial year ending 31 December 2026.

The general meeting sets the remuneration at €100,000 per year (excluding VAT and to be indexed annually).

Steminstructie:

Voting instruction:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

TINC NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 73 - www.tincinvest.com

6

9. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), keurt de algemene vergadering goed en, voor zover als nodig, bekrachtigt de bepaling opgenomen in artikel 7.3 6) in het Kredietcontract dat TINC met KBC Bank afsloot op 7 december 2023 en die de bank het recht geeft het krediet te beëindigen bij een

substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur of in de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank.

9. Application of Article 7:151 of the Code of

Companies and Associations

Proposed resolution:

In accordance with Article 7:151 of the Code of Companies and Associations (hereinafter "CCA"), the general meeting approves and, to the extent necessary, ratifies the provision contained in Art. 7.3 6) of the Credit Contract which TINC entered into with KBC Bank on 7 December 2023 and which entitles the bank to terminate the credit facility in the event of a substantial change in the shareholder structure or in the voting rights attached to the Company's shares, which may have an impact on the composition of the management bodies or on the overall risk assessment by the bank.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van €

0,84 per aandeel - Vaststelling

gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering

Voorstel tot besluit :

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,84 per aandeel of in totaal € 30.545.455,088 (de "Uitkering") als volgt:

 1. De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van drieëntwintig cent (€ 0,23) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van eenenzestig cent (€ 0,61) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering").

(b ) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 22.181.818,57, zijnde het resultaat van (i) € 0,61 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder

1. Shareholder distribution of a (gross) amount of € 0,84 per share - Qualification partially as a capital reduction - Authorization to the statutory director to implement the distribution

 1. Proposed resolution:

  The general shareholders' meeting resolves to approve a distribution to the shareholders of a (gross) amount of € 0,84 per share or a total of € 30.545.455,08 (the

  "Distribution") as follows:

 2. The Distribution will be distributed to the shareholders as a single payment, representing a decrease of the company's equity, and is charged in accordance with article 18, paragraph 7 of the Income Tax
  Code 1992 for (i) a (gross) amount of € 0,23 per share as a dividend of the distributable reserve and retained earnings, and (ii) a
  (gross) amount of € 0,61 per share as a reduction of the company's share capital in accordance with article 7:208 of the CCA(the
  "Capital Reduction").
 1. As a result of the Capital Reduction, the share capital of the company will be reduced by an amount equal to € 22.181.818,57 , being the result of (i) € 0,61 multiplied by (ii) the number of issued and outstanding shares of the company at the time of the approval of this resolution. The purpose of the Capital Reduction is to realize a shareholder distribution, is to take place without cancellation of existing shares of the company and shall be borne in the same way by each of the existing shares of the

annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel voortaan dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De

algemene

aandeelhoudersvergadering besluit om

de

statutaire

bestuurder uitdrukkelijk

te

machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

company. In view of the above decision, the Capital Reduction is fully charged to the fiscally paid-up capital in accordance with article 18 paragraph 7 of the Income Tax Code. Following the Capital Reduction, each share will represent an equal fraction of the Company's share capital.

 1. The general shareholders' meeting decides to expressly authorize the statutory director (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the Distribution and to determine the payment date of the Distribution.

Steminstructie5:

Voting instruction3:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,84 per aandeel

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd) :

De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,84 per aandeel (of in totaal € 30.545.455,08) goed te keuren, uit te

2. Alternative shareholder distribution of a

(gross) amount of € 0,84 per share

Proposed resolution (only to be submitted to the general shareholders' meeting in case the proposed resolution mentioned under item 1 of this agenda is not approved):

The general meeting resolves to approve an intermediate dividend amounting to a (gross) amount of € 0,84 per share (or in total €

30.545.455,08), to be charged to the

5 Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.

distributable reserve or retained earnings. The general shareholders' meeting resolves to expressly authorize the statutory director (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the dividend distribution and to determine the payment date of the dividend distribution.

Steminstructie6:

Voting instruction4:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

Agree

Disagree

Abstain

3. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

 • aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
 • aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.

3. Authorizations to complete formalities

Proposed resolution:

The meeting decides to grant an authorization:

 • to the statutory director, TINC Manager NV, represented by Mr. Manu Vandenbulcke, with the right of substitution, of the broadest powers necessary or useful for the execution of the decisions taken;
 • to the notary who will execute the deed, of all powers with a view to the publication and filing of the deed, as well as the coordination of the articles of association.

6 Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

TINC Comm. VA published this content on 12 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2024 08:03:06 UTC.