"Deceuninck"

Naamloze vennootschap

Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV

Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met zetel te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360

RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486

--------

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DECEUNINCK NV (de "Vennootschap")

d.d. vrijdag 23 december 2022 om 9.30uur

Ondergetekende (de "Volmachtgever"):

NAAM EN VOORNAAM

……………………………………………………………………

ADRES

……………………………………………………………………

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

……………………………………………………………………

RECHTSVORM

……………………………………………………………………

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

……………………………………………………………………

ONDERNEMINGSNUMMER

……………………………………………………………………

VERTEGENWOORDIGD DOOR

……………………………………………………………………

Eigenaar van …………………………………………………………………………………………..

(aantal) aandelen van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, DECEUNINCK NV, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk) 0405.548.486,

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan (de "Volmachtdrager"), Naam, voornamen: ……………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Deceuninck nv ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830Hooglede-Gits

T. +32 (0)51 23 92 11 ▪ info@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be

 1. aan wie de Volmachtgever alle machten verleent teneinde:
  1. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Deceuninck NV die zal gehouden worden op vrijdag 23 december 2022 om 9.30 uur te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360;
  2. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda, en
  3. er te stemmen op de voorstellen tot besluit zoals vermeld in de volgende agenda en overeenkomstig de hierna gegeven steminstructies :

Ondergetekende geeft aan de Volmachtdrager de instructie om op de hieronder vermelde agendapunten als volgt te stemmen (aanduiden wat past):

1. Hernieuwing machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Statutenwijziging

Voor

Tegen

Onthouding

2. Verlenging machtiging verkrijging van eigen effecten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap - Statutenwijziging

Voor

Tegen

Onthouding

3. Uitgifte van inschrijvingsrechten ('Warrantplan 2022') - Aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de bestaande Warrantplannen

 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur - Kennisname van het verslag van de commissaris - Goedkeuring van het "Warrantplan 2022".

Dit agendapunt vereist geen stemming door de algemene vergadering

2) Uitgifte van de inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden

Voor

Tegen

Onthouding

 1. Besluit tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de definitieve toekenning, de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de vaststelling ervan in een notariële akte (voor zover de raad van bestuur niet beslist om ingekochte aandelen uit te keren) en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen

Voor

Tegen

Onthouding

 1. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten voordele van de vennootschap, met het oog op het aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen

Voor

Tegen

Onthouding

5) Toekenning van de inschrijvingsrechten

Voor

Tegen

Onthouding

Deceuninck nv ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830Hooglede-Gits

T. +32 (0)51 23 92 11 ▪ info@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be

6) Volmacht aan de raad van bestuur

Voor

Tegen

Onthouding

 1. Besluit tot aanpassing van de uitgiftevoorwaarden van de Warrantplannen 2011 (II), 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 en 2021, teneinde de uitoefenperiodes te wijzigen

Voor

Tegen

Onthouding

4. Toekenning van inschrijvingsrechten aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de niet-uitvoerende bestuurders

Voor

Tegen

Onthouding

5. Benoeming van een bestuurder

Voor

Tegen

Onthouding

6. Coördinatie van de statuten - Publicatieformaliteiten

Voor

Tegen

Onthouding

7. Volmacht

Voor

Tegen

Onthouding

Bij gebreke aan instructies van de Volmachtgever voor de uitoefening van het stemrecht of indien, om welke reden ook, de door de Volmachtgever gegeven steminstructies onduidelijk zijn, wordt de Volmachtdrager geacht zich te onthouden voor het betreffende agendapunt.

Deze volmacht geldt ook voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

 1. De Volmachtgever verleent tevens alle machten aan de Volmachtdrager (i) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (ii) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, (iii) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Opgemaakt op …………………………………………, te …………………………………….

………………………………………………………………………

Naam + handtekening

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").

Deceuninck nv ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830Hooglede-Gits

T. +32 (0)51 23 92 11 ▪ info@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

 1. Om geldig te zijn moet dit volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging onder welke dit formulier is getekend, ten laatste op zaterdag 17 december 2022 neergelegd worden bij Deceuninck NV (T.a.v. Juridische Dienst, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede of via e-mail:generalmeeting@deceuninck.com).
  De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door Deceuninck. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.
  De aandeelhouder van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
 1. Onverminderd artikel 7:145, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.
  De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, in voorkomend geval, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de oorspronkelijke agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.
  In afwijking hiervan kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.
 1. De aandeelhouders worden er attent op gemaakt dat indien zij volmacht verlenen aan één van de volgende categorieën van volmachtdragers, vervolgens de bepaling van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing is: (i) de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de vennootschap controleert of enige andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of elke andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap of van de aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderlijke band heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) - of die de echtgeno(o)te of wettelijke samenwonende is van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijk persoon.
  Artikel 7:143, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bepaalt dat in voorkomend geval de volmachtdrager:
  - de precieze feiten moet bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft;
  - slechts namens de aandeelhouder mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Volmachtformulieren die aan de Vennootschap worden bezorgd zonder aanduiding van een volmachthouder, zullen aanzien worden als zijnde gericht aan de General Counsel van Deceuninck, waardoor er een potentieel belangenconflict ontstaat.

IV. Teneinde toegelaten te worden op de vergadering, zal de volmachtdrager zijn/haar identiteit moeten bewijzen.

Deceuninck nv ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830Hooglede-Gits

T. +32 (0)51 23 92 11 ▪ info@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Deceuninck NV published this content on 06 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2022 10:21:06 UTC.