XIOR OCTOPUS Naamloze vennootschap Frankrijklei 64-682000 Antwerpen

RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0761.782.075

De "Vennootschap"

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben het genoegen u, overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de uitoefening van ons mandaat met betrekking tot het boekjaar lopende van 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2024.

De jaarrekening werd opgesteld conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op 31 januari 2024 hebben de bestuurders van de overnemende vennootschap, met name Xior Student Housing NV, beslist tot een opslorping van de Vennootschap door middel van fusie door overneming.

De verrichting is verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door de Vennootschap met betrekking tot de door Xior Student Housing NV in het kader van de verrichting verworven goederen, in de periode voor de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van Xior Student Housing NV.

Ten gevolge van deze fusie houdt de Vennootschap vanaf 31 januari 2024 op te bestaan.

Rekening houdende met deze fusie werd de latente minderwaarde (verschil tussen de boekwaarde en de waarde kosten koper van het gebouw) op het vastgoed uitgedrukt. Op deze minderwaarde dient geen exit taks betaald te worden.

  1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

Het balanstotaal bedraagt 11.251 KEUR. Er werd gedurende het boekjaar een verlies voor belasting gerealiseerd ten belope van 598 KEUR. Het resultaat van het boekjaar is negatief en bedraagt 598 KEUR. Het eigen vermogen van de vennootschap is negatief en bedraagt 1.505 KEUR na uitdrukking van de minderwaarde op het vastgoed. De bestuurders stellen voor om het verlies toe te rekenen op de overgedragen verliezen die na verrekening 1.567 KEUR bedragen.

  1. VERANTWOORDING VAN DE WAARDERINGSREGELS

Aangezien uit de balans afgesloten op 31 januari 2024 blijkt dat voor het tweede jaar op rij een overgedragen verlies werd genoteerd, dient de toepassing van de waarderingsregels uitgaande van continuïteit van de vennootschap te worden verantwoord.

In toepassing van artikel 3:6 6° van het Wetboek van Vennootschappen wordt er na overleg beslist de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden en dit om de volgende reden:

De vennootschap werd op 31 januari 2024 gefuseerd met Xior Student Housing NV. Bijgevolg werd het vastgoed aan kosten koper waarde opgenomen in de fusiejaarrekening. Een herwaardering van -409 KEUR werd hiervoor geboekt. Op deze minderwaarde dient geen exit taks betaald te worden.

De toekomstige evolutie van de verhuurde units en de verdere integratie binnen de Xior-groep wordt als positief evoluerend ingeschat, hierdoor is de directie van mening dat de resultaatsverwachtingen voor de komende jaren positief zijn.

  1. OVERIGE VERMELDINGEN

Wij kunnen u melden dat, met uitsluiting van de fusie, er zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die een invloed hebben op het vermogen en de resultaten van de onderneming.

De vennootschap is niet betrokken bij werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Er werden geen eigen aandelen ingekocht.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

IV. SLOTBEMERKINGEN

Wij verzoeken u kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de aansprakelijkheid opgelopen in de officiële uitoefening van hun mandaat.

Wij menen u hierbij een duidelijk beeld gegeven te hebben over de uitvoering van ons mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, en danken de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

Antwerpen, 31 januari 2024

Voor de Raad van Bestuur,

Christian Teunissen

Frederik Snauwaert

Bestuurder

Bestuurder

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 05:14:11 UTC.