1

2

3

1 Enkelvoudige jaarrekening Xior Student Housing NV

1.1 Enkelvoudige resultatenrekening

RESULTATENREKENING (in KEUR)

31/12/2023

31/12/2022

I

(+)

Huurinkomsten

51.195

37.027

(+)

Huurinkomsten

35.815

30.579

(+)

Gegarandeerde inkomsten

15.426

6.562

(+/-)

Huurkortingen

-45

-113

III

(+/-)

Met verhuur verbonden kosten

-2

-281

- Waardeverminderingen op handelsvorderingen

-2

-281

V (+)

VII (-)

VIII (+/-)

NETTO HUURRESULTAAT

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen

  • Doorrekening van huurlasten gedragen door de eigenaar
  • Doorrekening van voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen

  • Huurlasten gedragen door de eigenaar
  • Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen

Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven

51.193

6.722

6.463

259

-7.112

-6.865-247 3.231

36.746

6.770

6.580

189

-8.860

-8.681-179-398

VASTGOEDRESULTAAT

54.035

IX

(-)

Technische kosten

-1.674

(-)

- Recurrente technische kosten

-1.764

(-)

Herstellingen

-1.410

(-)

Verzekeringspremies

-354

(-)

- Niet-recurrente technische kosten

90

(-)

Schadegevallen

90

X

(-)

Commerciële kosten

-420

(-)

Publiciteit

-285

(-)

Honoraria advocaat, juridische kosten

-134

XI

(-)

Kosten en taksen van niet verhuurde gebouwen

0

XII

(-)

Beheerskosten van het vastgoed

-3.531

(-)

Externe beheervergoedingen

0

(-)

Interne beheerskosten van het patrimonium

-3.531

XIII

(-)

Andere vastgoedkosten

-1.951

(-)

Honoraria architecten

-4

(-)

Honoraria schatters

-254

(-)

Andere

-1.693

VASTGOEDKOSTEN

-7.576

34.259

-1.508-1.530-1.380-150 22 22 -383-317-66 0

-2.730 0 -2.730-1.765-3-207-1.555

-6.385

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT

46.459

27.874

4

XIV

(-)

Algemene kosten van de vennootschap

-8.636

XIV.b

Overheads: AUM fee

9.027

XV

(+/-)

Andere operationele opbrengsten en kosten

0

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE

46.851

XVI

(+/-)

Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen

-1.426

(+)

- Netto verkopen van de onroerende goederen (verkoopprijs -

28.963

transactiekosten)

(-)

- Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen

-30.389

XVIII

(+/-)

Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

-2.957

(+)

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

8.637

(-)

- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

-11.594

XIX

(+/-)

Ander portefeuilleresultaat

-8.783

OPERATIONEEL RESULTAAT

33.685

XX

(+)

Financiële opbrengsten

77.104

(+)

- Geïnde intresten en dividenden

10.514

- Geïnde intresten op verbonden ondernemingen

66.590

XXI

(-)

Netto interestkosten

-41.256

(-)

- Nominale intrestlasten op leningen

-53.873

(-)

- Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden

-432

- Intresten aan verbonden ondernemingen

-1.270

(-)

- Kosten van toegelaten afdekkingsinstrumenten

14.319

XXII

(-)

Andere financiële kosten

-1.026

(-)

- Bankkosten en andere commissies

-387

(-)

- Andere

-639

XXIII

(+/-)

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

-50.005

FINANCIEEL RESULTAAT

-15.183

Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint

XXIV

(+/-)

68

ventures

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

18.569

XXV

(+/-)

Vennootschapsbelasting

-1.440

XXVI

(+/-)

Exit taks

886

XXVII

(+/-)

Uitgestelde belastingen

-198

BELASTINGEN

-752

NETTO RESULTAAT

17.816

-7.004

7.971

0

28.842

0

0

0

35.810

36.691 -881-3.095

61.557

48.421

2.735

45.685 -18.081-14.602-408-368-2.702-1.894-1.572-322 83.952

112.398

180

174.135

-1.341

420

-2.423

-3.344

170.792

5

1.2

Staat van het globaal resultaat

Cijfers in duizenden EUR

31/12/2023

31/12/2023

Nettoresultaat

17.816

170.792

Andere componenten van het globaal resultaat

(+/-) Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de

0

0

hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

(+/-) Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten

0

0

afdekkingsinstrumenten voor kasstroomafdekkingen

Globaal resultaat

17.816

170.792

6

1.3 Enkelvoudige balans

ACTIVA (in

31/12/2023

31/12/2022

KEUR)

I

Vaste Activa

3.106.904

2.961.684

B

Immateriële vaste

2.523

1.224

activa

C

Vastgoedbeleggingen

782.736

742.918

Vastgoed beschikbaar voor verhuur

766.210

729.023

Projectontwikkelingen

16.526

13.894

D

Andere materiële vaste activa

10.141

10.400

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

10.141

10.400

E

Financiële vaste activa

777.634

816.997

Activa aangehouden tot einde looptijd

751.618

755.632

Toegelaten afdekkingsinstrumenten

25.425

60.911

Andere

591

454

G

Handelsvorderingen en andere vaste activa

1.533.867

1.390.142

H

Uitgestelde belastingen - activa

2

2

I

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures

2

2

vermogensmutatie

II

Vlottende

125.085

37.711

Activa

D

Handelsvorderingen

261

1.674

E

Belastingvorderingen en andere vlottende activa

66.853

27.069

Belastingen

83

-8

Andere

66.770

27.077

F

Kas en

3.268

1.988

kasequivalenten

G

Overlopende

54.703

6.979

rekeningen

Voorafbetaalde vastgoedkosten

36.876

2.351

Gelopen, niet vervallen vastgoedopbrengsten

15.608

2.881

Andere

2.220

1.747

TOTAAL

3.231.989

2.999.395

ACTIVA

PASSIVA (in

31/12/2023

31/12/2022

KEUR)

EIGEN

1.554.081

1.503.048

VERMOGEN

A

Kapitaal

681.298

620.103

Geplaatst kapitaal

688.100

625.546

Kosten kapitaalverhoging

-6.802

-5.443

B

Uitgiftepremies

737.356

686.144

C

Reserves

117.610

26.010

Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van

62.055

24.298

vastgoed

Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte

mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van

-30.421

-34.736

vastgoedbeleggingen

Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van

toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn

60.123

-12.838

aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS

Reserve voor het aandeel in de winst of het verlies en in de

niet-gerealiseerde resultaten van dochterondernemingen,

-7.774

-7.405

geassocieerde deelnemingen en joint ventures die

administratief verwerkt worden volgens de equity methode

Andere reserves

102

29.602

Overgedragen resultaten van vorige boekjaren

33.525

27.088

17.816

D

Nettoresultaat van het boekjaar

170.792

7

VERPLICHTINGEN

1.677.908

1.496.348

I

Langlopende verplichtingen

1.067.717

1.281.108

B

Langlopende financiële schulden

1.034.676

1.263.922

a.

Kredietinstellingen

778.833

1.007.119

b.

Financiële leasing

0

0

c.

Andere

255.843

256.803

C

Andere langlopende financiële verplichtingen

0

0

Toegelaten afdekkingsinstrumenten

0

0

E

Andere langlopende verplichtingen

17.695

2.038

F

Uitgestelde belastingen - verplichtingen

15.346

15.148

a.

Exit taks

0

0

b.

Andere

15.346

15.148

II

Kortlopende verplichtingen

610.191

215.239

B

Kortlopende financiële

466.357

161.081

schulden

a

Kredietinstellingen

466.357

161.081

D

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

115.260

45.018

a.

Exit taks

0

0

b.

Andere

115.260

45.018

Leveranciers

-1.926

2.429

Huurders

313

373

Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

661

-701

Leningen aan verbonden ondernemingen

116.212

42.918

E

Andere kortlopende verplichtingen

22.485

5.458

Andere

22.485

5.458

F

Overlopende

6.090

3.682

rekeningen

a.

Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten

453

428

b.

Gelopen, niet vervallen intresten en andere kosten

2.472

3.112

c.

Andere

3.164

142

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN

3.231.989

2.999.395

VERPLICHTINGEN

8

1.4

Staat van de bewegingen van het eigen vermogen

Netto resultaat

Cijfers in duizenden EUR

Kapitaal

Uitgiftepremies

Reserves

van het boekjaar

Eigen vermogen

Balans per 31 december 2021

494.772

508.009

-45.850

78.068

1.034.999

Netto resultaatverwerking 2021

Overboeking resultaat portefeuille naar reserves

22.108

-22.108

0

Overboeking operationeel resultaat naar reserves

8.801

-8.801

0

Resultaat van de periode

170.792

170.792

Andere elementen erkend in het globaal resultaat

Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij

de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

11.671

-11.671

0

Uitgifte van nieuwe aandelen

10.965

10.965

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

296.614

296.614

Kosten van uitgifte nieuwe aandelen en van kapitaalsverhoging

-152

-3.961

-4.113

Gedeeltelijke toewijzing van het kapitaal aan uitgiftepremies

-182.097

182.097

0

Dividenden

-35.488

-35.488

Overige reserves

29.500

29.500

Andere

-220

-220

Balans per 31 december 2022

620.103

686.145

26.010

170.792

1.503.048

Netto resultaatverwerking 2021

Overboeking resultaat portefeuille naar reserves

41.703

-41.703

0

Overboeking operationeel resultaat naar reserves

6.438

-6.438

0

Resultaat van de periode

17.816

17.816

Andere elementen erkend in het globaal resultaat

Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij

de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

72.961

-72.961

0

Uitgifte van nieuwe aandelen

0

9

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

113.766

113.766

Kosten van uitgifte nieuwe aandelen en van kapitaalsverhoging

-1.359

-1.359

Gedeeltelijke toewijzing van het kapitaal aan uitgiftepremies

-51.212

51.212

0

Dividenden

-49.690

-49.690

Overige reserves

-29.500

-29.500

Andere

0

Balans per 31 december 2023

681.298

737.356

117.610

17.816

1.554.081

10

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 05:12:08 UTC.