Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Miko N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    MIKO   BE0003731453

MIKO N.V.

(MIKO)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  16:30 25-11-2022
88.80 EUR   -0.22%
16/11Estse vastgoedgroep Arco Vara verkoopt Bulgaars gebouw in deal van $10 miljoen
MT
24/09Miko NV rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2022
CI
24/09Miko N : Half-yearly financial report 2022 (Dutch)
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Miko N : Shareholder Meeting Document

31/05/2022

MIKO NV

Steenweg op Mol 177

2300 Turnhout

KBO nr. 0404.175.739

RPR Turnhout

(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE

VENNOOTSCHAP OP 23 MEI 2022 OM 15u00, EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING DIE AANSLUITEND WERD GEHOUDEN

Vandaag, op 24 mei 2022, heeft een gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Miko plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bart Wauters (de "Voorzitter"). Aansluitend aan vermelde gewone algemene vergadering, heeft eveneens een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Miko NV plaatsgevonden.

SAMENSTELLING BUREAU

De Algemene Vergadering werd aangevangen om 15u00.

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor om de heren Philip Wouters en Luc Antonio aan te stellen tot respectievelijk secretaris en stemopnemer van de vergadering. Gezamenlijk met de Voorzitter vormen zij het bureau van deze vergadering. De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de samenstelling van het bureau.

UITEENZETTING VOORZITTER

De Voorzitter verklaart dat de agenda van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap volgende agendapunten bevat:

 1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
 2. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat;
  Voorstel tot Besluit:
  Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Pagina 1 van 10

4. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Patrick

Michielsen, Bart Wauters, S-More3P BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens), Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1966 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2021.

 1. Kwijting aan de commissaris;
  Voorstel tot Besluit:
  Kwijting wordt verleend aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordig door de Heer Filip Lozie, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2021.
 2. Ontslagen en benoemingen van Bestuurders
  Voorstellen tot Besluit
  1. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Patrick Michielsen en van S-More 3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap een einde nemen bij deze Algemene Vergadering.
 3. Benoeming commissaris
  Voorstellen tot Besluit
  1. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Filip Lozie, als commissaris van de Vennootschap een einde neemt bij deze Algemene Vergadering.
  2. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Dhr. Ronald Van den Ecker, als commissaris van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 3 jaar. De bezoldiging voor dit mandaat op niveau van de Vennootschap bedraagt 30.000 EUR per jaar (excl. BTW) en kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.
 4. Corporate Governance Verslag;
 5. Remuneratieverslag
  Voorstel tot Besluit:
  De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.
 6. Diversen

Pagina 2 van 10

De buitengewone algemene vergadering, die aansluitend gehouden zal worden, heeft volgende agenda:

1. Toegestaan Kapitaal

 1. Kennisname
  Kennisname van het Bijzonder Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV.
 2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.
  Voorstel tot Besluit:
  De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad, in overeenstemming met artikel 6b van de statuten van de Vennootschap, het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een bedrag gelijk aan dat maatschappelijk kapitaal, of om onder dezelfde voorwaarden converteerbare obligaties of warrants uit te geven. Deze bevoegdheid mag eveneens gebruikt worden voor kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

Volgende documenten werden beschikbaar gesteld:

 1. De aanwezigheidslijst
 2. De stukken waaruit het aandeelhouderschap van de aanwezigen op de registratiedatum blijkt;
 3. De volmachten;
 4. De tekst van de uitnodiging die verstuurd werd aan de aandeelhouders op naam;
 5. De tekst van de oproeping, en de stukken waaruit de publicatie ervan blijkt;
 6. Het Bijzonder Versla van de Raad van Bestuur in het kader van het
 7. Het jaarverslag;
 8. Het verslag niet financiële informatie

De Voorzitter verzoekt deze documenten aan dit proces-verbaal te hechten.

De Voorzitter stelt vast dat de documenten zoals wettelijk bepaald dertig dagen voor de vergadering door de Vennootschap publiek beschikbaar gemaakt werden via de investor relations sectie van de corporate website van de Vennootschap.

De Voorzitter stelt vast dat de commissaris aanwezig is, en dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn dan wel verontschuldigd werden.

De Voorzitter stelt vast dat van het totale aantal van 1.242.000 uitgegeven aandelen Miko NV er 842.276 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat gelijk is aan 67,82% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Pagina 3 van 10

Bijgevolg stelt de Voorzitter vast dat de vergadering geldig is bijeengeroepen en in deze samenstelling geldig kan beraadslagen en stemmen over alle punten op de agenda, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEHANDELING VAN DE AGENDA

 1. De vergadering bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
 2. De vergadering bespreekt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap geeft Frans Van Tilborg (Gedelegeerd Bestuurder/CEO), bijgestaan door Wim van Gemert (CFO) een uiteenzetting.
  Aansluitend licht de commissaris van de Vennootschap zijn verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 toe.
 3. Na bespreking, besluit de vergadering de jaarrekening en de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.
  De bestemming van het resultaat is als volgt:

Statutair resultaat 2021

66.690.260,28 EUR

Overgedragen resultaat 2020

621,83

EUR

Toevoeging aan de beschikbare reserves

66.690.000,00 EUR

Vergoeding van het kapitaal

0,00

EUR

Brutodividend per aandeel

0,00

EUR

Nettodividend per aandeel

0,00

EUR

Over te dragen saldo

883,11

EUR

Aantal uitgebrachte

842.276

stemmen

Stemmen voor

842.276

Stemmen tegen

0

Onthoudingen

0

4. Kwijting aan de bestuurders

Vervolgens gaat de vergadering over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun beleid tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Kwijting aan Dhr. Frans Van Tilborg:

Aantal uitgebrachte

842.276

stemmen

Stemmen voor

842.276

Stemmen tegen

0

Onthoudingen

0

Pagina 4 van 10

Kwijting aan Dhr. Kristof Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen

Stemmen voor

Stemmen tegen

Onthoudingen

842.276

842.276

0

0

Kwijting aan Dhr. Karl Hermans:

Aantal uitgebrachte stemmen

Stemmen voor

Stemmen tegen

Onthoudingen

842.276

842.276

0

0

Kwijting aan Dhr. Patrick Michielsen:

Aantal uitgebrachte stemmen

Stemmen voor

Stemmen tegen

Onthoudingen

842.276

842.276

0

0

Kwijting aan Dhr. Bart Wauters:

Aantal

uitgebrachte

842.276

stemmen

Stemmen voor

842.276

Stemmen tegen

0

Onthoudingen

0

Kwijting aan S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens:

Aantal uitgebrachte stemmen

Stemmen voor

Stemmen tegen

Onthoudingen

842.276

842.276

0

0

Kwijting aan Cynthia Van Hulle:

Aantal uitgebrachte stemmen

Stemmen voor

Stemmen tegen

Onthoudingen

842.276

842.276

0

0

Pagina 5 van 10

Disclaimer

Miko NV published this content on 31 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2022 09:22:01 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over MIKO N.V.
16/11Estse vastgoedgroep Arco Vara verkoopt Bulgaars gebouw in deal van $10 miljoen
MT
24/09Miko NV rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2022
CI
24/09Miko N : Half-yearly financial report 2022 (Dutch)
PU
16/09Miko N : Halfjaarresultaten 2022
PU
16/09Resultaten Miko veren op in de eerste jaarhelft
AM
14/07Miko N : MA(a)Sdevallia purocafeana is de nieuwe orchideesoort van Puro Fairtrade koffie u..
PU
14/07Miko NV ondergaat geen cyberaanval
PU
14/07Brussel opnieuw lager
AM
14/07Miko opnieuw getroffen door cyberaanval
AM
31/05Miko N : Shareholder Meeting Document
PU
Meer nieuws
Analistenadviezen over MIKO N.V.
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 147 M 152 M -
Nettowinst (verlies) 2021 46,6 M 48,4 M -
Nettoschuld 2021 18,1 M 18,8 M -
Koers/winst-verhouding 2021 2,74x
Dividendrendement 2021 -
Marktkapitalisatie 110 M 115 M -
Beurskap. / Omzet 2020 0,85x
Beurskap. / Omzet 2021 0,99x
Aantal werknemrs 1 253
Percentage vrij verhandelbaar 40,4%
Grafiek MIKO N.V.
Duur : Periode :
Miko N.V. : Grafische technische analyse Miko N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse MIKO N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Frans van Tilborg Chief Executive Officer, MD & Executive Director
Wim van Gemert Chief Financial Officer
Bart Wauters Chairman
Herman Braeken Director-Information & Communication Technology
Mark Stulens Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
MIKO N.V.-13.37%115
NESTLÉ S.A.-11.33%329 488
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.0.57%91 073
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY43.19%53 505
GENERAL MILLS, INC.22.86%49 246
THE HERSHEY COMPANY20.00%47 940