NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972

Informatie m.b.t. agenderings- en vraagrecht van de aandeelhouders (art. 7:129 §2,

4° a) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"))

1. Agenderingsrecht van de aandeelhouders (art. 7:130 WVV)

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit recht geldt echter niet voor een algemene vergadering die wordt bijeengeroepen overeenkomstig artikel 7:128, §1, tweede lid WVV ( met name de bijeenroeping van een tweede algemene vergadering omdat op de eerste het vereiste quorum niet werd bereikt).

De aandeelhouders die van het hierboven uiteengezette recht willen gebruik maken, bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, dat zij in het bezit zijn van minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap. Zij kunnen dit bewijzen hetzij (i) op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij (ii) aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit worden slechts besproken indien het hierboven vermelde vereiste aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform de bijeenroeping (overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:134, §2 WVV).

De verzoeken dienen schriftelijk te worden geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het verzoek dient een post- of emailadres te vermelden waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken zal sturen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen, i.e. woensdag 20 maart 2024 ten laatste. Zij kunnen naar de Vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De Vennootschap zal de ontvangst van de verzoeken melden binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf ontvangst.

Indien de Vennootschap dergelijke verzoeken tot aanvulling van de agenda zou ontvangen, zal ze een aangepaste agenda publiceren op haar website, alsook aangepaste volmachtformulieren en een aangepast formulier om te stemmen per brief. Deze documenten zullen ten laatste op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering worden gepubliceerd en/of ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

De volmachten en stemmen per brief die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij worden verleend, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere instructies vermeld in het volmachtformulier of het formulier voor het stemmen per brief.

2. Het vraagrecht van de aandeelhouders (artikel 7:139 WVV)

Op de algemene vergadering geven leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten, tenzij de mededeling van gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris van de Vennootschap geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot die agendapunten waarover hij verslag uitbrengt ,tenzij de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Schriftelijke vragen aan de commissarissen moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd. De leden van het bestuursorgaan en de commissarissen kunnen een antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders kunnen de hierboven vermelde vragen schriftelijk stellen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen en deze vragen zullen tijdens de vergadering beantwoord worden door, naargelang het geval, de leden van het bestuursorgaan of de commissaris, voor zover die aandeelhouders voldoen aan formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

De schriftelijke vragen moeten ten laatste op vrijdag 5 april 2024 toekomen bij de Vennootschap per gewone post op haar zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per e-mail (investor.relations@tincinvest.com).

_______________

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

TINC Comm. VA published this content on 08 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March 2024 10:06:09 UTC.